Вимоги до статей

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

У журналі «Освітня аналітика України» друкуються статті, що висвітлюють проблемні питання у сфері статистики, аналітики і економіки освіти, подають пропозиції щодо розв’язання проблем у виокремлених сферах, а також матеріали “круглих столів”, наукових семінарів, науково-практичних конференцій.

До друку приймаються статті українською та англійською мовами. Публікація матеріалів в журналі безкоштовна. Гонорари не сплачуються. Кожен автор отримує безкоштовно авторський примірник видання. Статті, оформлені не за вимогами, до реєстрації не приймаються. Відповідальність за достовірність фактичної та цифрової інформації, власних імен, географічних назв, цитат та інших відомостей несуть автори публікацій.

Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають внутрішньому й зовнішньому рецензуванню (зразок зовнішньої рецензії), яке здійснюють члени редакційної колегії журналу або фахівці відповідної галузі. Рецензування проводиться конфіденційно. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або повернута автору(-ам) на доопрацювання. У випадку, коли автор(-и) не погоджується(-ються) з думкою рецензента, за рішенням Редакційної колегії може бути проведено додаткове незалежне рецензування. Після внесення автором(-ами) змін відповідно до зауважень рецензента стаття підписується до друку.

Редакційна колегія має право на відмову публікації рукописів, що містять вже опубліковані дані, а також матеріали, які не відповідають профілю журналу або матеріали досліджень, що були виконані з порушенням етичних норм (наприклад, конфлікти між авторами чи між авторами й організацією, плагіат і т. ін.). Редакційна колегія журналу залишає за собою право редагувати та скорочувати рукописи без порушення авторського змісту. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

 • Управління освітою;
 • Фінансово-економічні аспекти освіти;
 • Розвиток інформаційних освітніх технологій;
 • Інклюзивна освіта;
 • Загальна середня освіта;
 • Професійна освіта;
 • Вища освіта;
 • Освіта дорослих;
 • Розвиток людського капіталу;
 • Міжнародний освітній простір.


ПОДАННЯ РУКОПИСУ ДО ДРУКУ

Рукопис статті подається до редакції журналу в електронному вигляді на електронну адресу: editor.educationalanalytics@gmail.com. Разом із файлом статті необхідно додавати:

 1. Ліцензійний договір на використання твору, підписаний всіма співавторами (форму договору можна отримати в редакції журналу або завантажити на сайті журналу Договір_ІОА.pdf). Ліцензійний договір набуває чинності після прийняття статті до друку. Підписання ліцензійного договору автором(-ами) означає, що вони ознайомлені та погоджуються з умовами договору.
 2. Відомості про кожного з авторів – прізвище, ім’я, по батькові повністю, посада, місце роботи, наукове звання, науковий ступінь, контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти), код ORCID (обов’язково). Відомості про авторів необхідно подавати одним файлом послідовно про кожного з авторів українською та англійською мовами (форму відомості можна отримати в редакції журналу або завантажити: Автор_інфо.docx).
 3. Якщо стаття подається англійською мовою, то необхідно додати переклад статті українською мовою (технічний переклад).


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Наукова стаття повинна містити такі елементи:

Українською мовою

1) Рубрика журналу в яку подається стаття.

2) Індекс УДК, визначений за таблицями Універсальної десяткової класифікації.

3) Персональні дані автора(-ів):

 • прізвище та ініціали автора;
 • науковий ступінь, вчене звання, почесне звання;
 • посада та офіційна назва установи (підприємства, організації) за основним місцем роботи; місто, країна;
 • електронна адреса;
 • ORCID ID автора (обов’язково) (ORCID ID: https://orcid.org/….-….-….-….).

4) Назва статті (має бути короткою, влучно відображати зміст статті, не містити абревіатур та словосполучень на кшталт «Деякі питання…», «До проблеми…», «Дослідження питання…» та ін.).

5) Анотація (150-200 слів) повинна в стислій формі містити опис наступних параметрів, представлених в статті: мета, метод, результати, висновок (українською мовою).

6) Ключові слова – не більше 8-ми слів та словосполучень (українською мовою).

7) Код JEL Classіfіcatіon, визначений відповідно до системи класифікації, розробленої виданням Journal of Economic Literature (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel).

8) Стаття.

 • Текст статті повинен мати таку структуру:

Вступна частина – де окреслено постановку проблеми, актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мету й завдання роботи;

Виклад основного матеріалу дослідження та його основні результати – де необхідно висвітлити: основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, методику отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора у досягнення і реалізацію висновків;

Висновки найбільш важливі результати дослідження, що містять наукову новизну і мають теоретичне та (або) практичне значення у формі синтезу накопиченої в основній
частині статті наукової інформації, тобто послідовний, чіткий, логічний виклад отриманих автором(-ами) найбільш важливих результатів та перспективи подальших досліджень.

 • Обсяг статті повинен становити не більше 20 сторінок формату А4, набраних у редакторі MS Word шрифтом «Times New Roman», кеглем 14, через 1,5 інтервалу, усі поля – по 2 см.
 • Виклад статті має бути чітким, структурованим, не переобтяженим графічним матеріалом, таблицями та формулами. Не допускати повторів у тексті тієї інформації, що міститься в таблицях чи ілюстраціях. У тексті статті всі статистичні дані, таблиці, ілюстрації, цитати мають бути підкріплені наведеними у квадратних дужках посиланнями на номери джерел зі списку літератури із зазначенням сторінок, на які посилається автор (наприклад: [1, с. 25]; [2, с. 46–48]; [3; 4]; [5–8]). Посилання на застарілі за змістом публікації, навчальну та науково-популярну літературу і власні публікації є небажаними (останні допускаються лише в разі нагальної потреби). З метою підвищення наукового рівня статті варто посилатися на зарубіжні наукові джерела та періодичні видання, що входять до провідних міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Sciens та ін.).
 • Усі таблиці й рисунки повинні мати порядковий номер, стислу назву, що чітко відображає їхній зміст, умовні позначення та одиниці вимірювання всіх показників, а також посилання на джерело інформації, з якого вони запозичені чи на основі якого вони побудовані (або вказано, що вони самостійно складені автором).

Рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті.

 • Графіки та діаграми повинні бути побудовані в редакторі Microsoft Excel, а відповідні файли додаватися до основного файлу статті. При цьому слід мати на увазі, що журнал є чорно-білим, тому всі графічні матеріали мають бути якісно й чітко відображені в чорно-білому варіанті, а елементи, якими зображено різні показники, позначаються різними штриховками (а не фоновими плашками), що покращує сприйняття користувачем видання.
 • Формули необхідно набирати у редакторах формул Equation або MathType. Нескладні формули та формульні показники по тексту потрібно набирати використовуючи можливості Word такі як верхній/нижній індекс у закладці «Шрифт» та «Вставка»-«Символ» (наприклад: х2, у3, Δf, α, ±, ≠, ≤, ≥, ÷, ×, β, γ, δ, ε, λ. π, φ, { }, Е = Δmc2; А = –(Еn2En1) і т. ін.).

9) Список використаних джерел наводиться наприкінці статті й включає тільки публікації, згадані в тексті у порядку появи посилань на них. Усі джерела слід писати мовою оригіналу, без перекладу і давати повний бібліографічний опис, оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Англійською мовою

10) Персональні дані автора(-ів):

 • ім’я та прізвище автора (повністю) так, як автор зареєстрований (цитований) у міжнародних наукометричних базах, або як вказано у закордонному паспорті;
 • науковий ступінь, вчене звання, почесне звання;
 • офіційна назва установи (підприємства, організації) за основним місцем роботи; місто, країна;
 • електронна адреса;
 • ORCID ID автора (обов’язково) (ORCID ID: https://orcid.org/….-….-….-….).

11) Назва статті перекладена на англійську мову.

12) Abstract. Анотація обсягом 250–300 слів (фактично – реферат). Текст  повинен відповідати  вимогам міжнародних наукометричних баз, бути оригінальним (не копіювати скорочену україномовну анотацію), містити стислий структурований виклад статті, загальний опис проблеми, що розглядається, мету статті, методи дослідження, основні наукові результати та їх теоретичне та (або) практичне значення і висновки, що можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, які наведено в матеріалі. До анотації англійською мовою додається її український варіант, з якого був зроблений переклад.

13) Keywords: ключові слова перекладені на англійську мову.

14) References – це список літератури, перекладений англійською мовою й оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association) style.

Після погодження статті до друку автор(-и) повинен(-ні) підписати кожну роздруковану сторінку макету і на останній сторінці засвідчити, що «Текст авторський, оригінальний», «Плагіат відсутній», «Підготовлено спеціально для журналу «Освітня аналітика України» (дозволяється скан-копія).