ВИЩА ОСВІТА
1’2020

Гапон В. В.
https://orcid.org/0000-0001-7521-5450
Попкова Л. В.
https://orcid.org/0000-0002-9434-1775
Чимбай Л. Л.
https://orcid.org/0000-0002-4647-2471

АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ВИКОНАВЦІВ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ МАГІСТРІВ

Повний текст (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Метою статті є дослідження критеріїв розподілу обсягів підготовки магістрів та чинників, що впливають на відбір виконавців державного замовлення. У процесі дослідження використані метод системного аналізу, за допомогою якого розроблено інформаційну модель розподілу державного замовлення, метод статистичного визначення зв’язків та залежностей між показниками, за допомогою якого побудовано електронні інформаційно-аналітичні таблиці критеріальних оцінок. Здійснено аналіз критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти за кожною спеціальністю. Наведено результати розрахунку показників, що впливають на конкурсний бал по кожній спеціальності для закладу вищої освіти при визначенні місць державного замовлення. Аналіз значень конкурсних балів виконавців державного замовлення засвідчив, що найвищі бали за спеціальностями отримали заклади вищої освіти відповідної спеціалізації, що можна пояснити великим обсягом здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра, достатнім рівнем матеріально-технічної бази, відповідним науково-педагогічним потенціалом.
Ключові слова: державне замовлення, ступінь освіти, здобувачі вищої освіти, конкурсний відбір, критерії конкурсного відбору.

https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-1-72-87

Посилання:
1. Дзюба С. Модернізація національної системи вищої освіти як одна з передумов входження України до єдиного європейського освітнього простору. Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 26–27 берез. 2018 р. / Україн­ська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. Київ, 2018. C. 158–166.
2. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. Наук України ; за заг. ред. В. Г. Кременя.
URL: http://lib.iitta.gov.ua/166230/1/nac%20dopovid%202016.indd%20smal.pdf.
3. Домбровська С. М. До питання про формування державної освітньої політики України та її вдосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 5. С. 51-53.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_5_14.
4. Дзюбенко О. Л. Напрями удосконалення державного регулювання ринку послуг вищої освіти в Україні. Право та державне управління. 2017. № 2 (27). С. 143-149.
URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/ archive/2_2017/25.pdf.
5. Луговий В. І. Реалізація принципів і пріоритетів Болонського процесу у вищій школі України: час дискусій і час дій. Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. 2009. № 1(62).
6. Авксєнтьєв М. Ю. Оптимізація формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 3.
URL: http://global-national.in.ua/issue-3-2014.
7. Детюк А. М. Система джерел адміністративно-правового регулювання державного замовлення в сфері освіти. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2015. № 4. С. 60-65.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2015_4_13.
8. Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : Закон України від 20.11.2012 № 5499-VI.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5499-17.
9. Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 363.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/363-2013-%D0%BF.
10. Положення про критерії розміщення державного замовлення на підготовку магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління МОН : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2017 № 858.
URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1fe99c99b5f.pdf.
11. Критерії конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 № 445.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0625-18.