ВИЩА ОСВІТА
1’2020

Власюк О. А.
https://orcid.org/0000-0002-1683-5622
Дараган Т. П.
https://orcid.org/0000-0002-6714-9374

ОПТИМІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ АВТОНОМІЇ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ – ШЛЯХ ДО УСПІШНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Повний текст (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті проаналізовано стан упровадження автономії у вітчизняних закладах вищої освіти. Зазначено про необхідність модернізації вітчизняної вищої освіти в контексті європейського досвіду університетської автономії. Визначено, що розширення вітчизняної автономії має свою специфіку, а саме: заклади вищої освіти з великим побоюванням та недовірою ставляться до автономії, оскільки за якість надання освітніх послуг відповідатимуть самі університети. Визначено основні моменти становлення університетської автономії в Україні у порівнянні з правилами та умовами, за якими працюють європейські університети. Авторами проведено аналіз положень Закону України «Про вищу освіту», зокрема в частині автономії закладів вищої освіти. Встановлено, що закладам вищої освіти надано право: самостійно розробляти освітні програми та визначати набір дисциплін; присуджувати учені ступені та звання; встановлювати нормативну чисельність здобувачів вищої освіти; розробляти правила прийому на навчання; видавати документ про вищу освіту; вирішувати визнання іноземних дипломів та ступенів; скасовувати рішення про присудження ступеня вищої освіти; обирати керівника закладу; вільно вибирати механізм оцінки якості навчання; формувати наукові чи технологічні парки; визначати академічну структуру; запрошувати до вчених рад потенційних роботодавців; регулювати питання оплати праці. Результати досліджень свідчать про необхідність одночасного впровадження всіх видів автономії: академічної, організаційної, кадрової та фінансової. Зазначено, що розширення автономії закладів вищої освіти передбачає підвищення якості освіти, а значить, забезпечить підготовку висококваліфікованих фахівців для ринку праці.
Ключові слова: автономія закладів вищої освіти, модернізація вищої освіти, підготовка конкурентоспроможних фахівців, конкуренція на ринку праці, якість вищої освіти.

https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-1-104-115

Посилання:
1. Луговий В., Калашнікова С., Слюсаренко О., Таланова Ж. Автономія та лідерство в Європейському просторі вищої освіти. Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». 2014. № 1. С. 14-20.
2. Автономія та врядування у вищій освіті : монографія / за ред.: В. І. Лугового, Ж. В. Таланової. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України. 2015. 192 с.
3. Станкевич І. Критерії зовнішнього оцінювання якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів: традиційний погляд на визначення. Економіка розвитку. 2015. № 1(73). С. 26-34.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2015_1_6.
4. Базавлук Н. Визначальні чинники конкурентоспроможності національної економіки: сучасний контекст аналізу. Економіка розвитку. 2014. № 4(72). С. 30-35.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2014_4_8.
5. Халявко Н. Тенденції розвитку системи вищої освіти України. Економічний часопис – ХХІ. 2014. № 3–4(2). С. 23–26.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_3-4%282%29__7.
6. Аксьонова І. Аналіз світового досвіду формування університетської автономії. Економіка розвитку. 2017. № 2(82). С. 21–29.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2017_2_5.
7. Верденхофа О., Каленюк І., Цимбал Л. Параметри та моделі автономії університетів. Міжнародна економічна політика. 2018. № 1(28). С. 110–129.
8. Антонюк Л. Університетська автономія у системі конкурентного розвитку вищої освіти. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Украї­ні / за ред.: А. Ф. Павленка, Л. Л. Антонюк. Київ : КНЕУ, 2014. С. 39–50.
9. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/.
10. Панич О. Університетська автономія в контексті українського законодавства і практики. Освітня політика: Портал громадських експертів. 2019.
URL: http://education-ua.org/ua/component/content/article/12-articles/1348-universitetska-avtonomiya-v-konteksti-ukrajinskogo-zakonodavstva-i-praktiki?fbclid=IwAR1KXTJkiWI1VbzOk7BQj-urpblXrbLhJg7x31Kx7UN_Vv796ZX7strlKNo.
11. Алфьорова О. Якість освіти як головний критерій оцінювання діяльності вищого навчального закладу. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 2(49). С. 218–225.