ВИЩА ОСВІТА
1’2020

Буряченко А. Є.
https://orcid.org/0000-0002-7354-7491
Гризоглазов Д. В.
https://orcid.org/0000-0001-7062-5442
Славкова А. А.
https://orcid.org/0000-0002-8337-8679

ТРЕНІНГОВІ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН

Повний текст (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті досліджено інтерактивні форми проведення занять у закладах вищої освіти, систематизовано методи і прийоми, результати та ефекти інтерактивного навчання. Проаналізовано результати анонімного опитування студентів на предмет їх зацікавленості тренінговими формами навчання (за роками та у розрізі окремих дисциплін), які застосовуються на кафедрі фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Визначено, що тренінг є одним із дієвих методів, який за своєю суттю є засобом активізації навчання студентів та дає змогу реалізувати основні принципи сучасних концепцій викладання: проблемності, погодженості та системності, орієнтованості на наявний досвід, націленості на самонавчання, професійної орієнтованості, а також зворотного зв’язку. В якості методів активізації освітньо-пізнавальної діяльності студентів кафедрою застосовуються: міні-лекції, проблемні лекції, семінари-дискусії, робота в малих групах, презентації, кейс-метод тощо. На основі практики доведено, що використання тренінгових занять дозволяє всебічно викласти матеріал курсу та мотивувати студентів, що, в свою чергу, сприяє підвищенню якості знань. Такий досвід служить підґрунтям розуміння сутності майбутньої практичної роботи і дозволяє студентам більш свідомо орієнтуватися в подальшому професійному навчанні. Зроблено висновки щодо доцільності проведення тренінгових занять на всіх етапах освітнього процесу.
Ключові слова: вища освіта, активізація освітнього процесу, інтерактивні освітні технології, тренінгові форми навчання.

https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-1-62-71

Посилання:
1. Oxford Learner’s Dictionaries. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/training?q=training.
2. Панфилова А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса : учебник для бакалавров. Москва : Юрайт, 2014. 487 с.
3. Слободянюк І. А. Тренінг партнерського спілкування. Київ : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2010. 48 с.
4. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ : А. С. К., 2004. 192 с.
5. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : Інтерактивний підручник для педагогіки ринкової системи освіти. Київ : Слово, 2004. 615 с.
6. Комар О. Викладання за інтерактивними технологіями. Рідна школа. 2006. № 10. С. 48–51.
7. Даниленко Л. І. Системи освітніх технологій : навч.-метод. комплекс. Київ : Міленіум, 2003. 24 с.
8. Мартинець А. М. Нові педагогічні технології інтерактивного навчання. Київ, 2001. 127 с.
9. Нісімчук А. С., Падалка О. С., Смолюк І. О. Педагогічна технологія : підручник. Київ : Четверта хвиля, 2003. 163 с.
10. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу : навч. посіб. Київ : МАУП, 2004. 192 с.
11. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.