Вища освіта
1’2021

Шкіренко О. В.
https://orcid.org/0000-0003-3184-3660

РОЗВИТОК ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЦІННОСТЕЙ ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ САМООСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглядаються духовна культура й цінності педагога в системі неперервної самоосвіти. Духовна культура особистості являє собою систему світоглядних уявлень і переконань, які реалізуються у ставленні до себе, інших людей і навколишнього світу та є основою розвитку майбутнього професіонала. Цінності педагога – джерело мотивації, планування вчинків, конструктивні орієнтири свідомості, що ба­зуються на ідеалах Добра, Краси, Істини, Любові й визначають норми поведінки особистості, мають індивідуально-суспільне підґрунтя, є основою вирішення питання про призначення людини, сенс її життя, вершинні досягнення людства, котрі зумовлюють успіхи суспільства – економічні, ідеологічні, культурні, соціальні, політичні тощо. В ході діагностики рівня розвитку духовної культури й цінностей педагогів виявлено існування залежності, взаємовпливу, взаємодетермінації між рівнем розвитку особис­тісно-професійної складової духовної культури та потребнісно-мотиваційною спрямованістю, духовним потенціалом, ціннісною орієнтацією особистості. Встановлено наявність середньої кореляції між розвитком духовної культури педагогів і спрямованістю, характером, спілкуванням, інтелектом, а також високої кореляції між розвитком духовної культури й самосвідомістю (0,734) та спрямованістю (0,625) педагогів. Зазначено, що психологічні особливості розвитку цінностей у педагогів полягають у врахуванні когнітивних, емоційних, мотиваційно-вольових процесів, в актуалізації вищих психічних функцій особистості та психологічних механізмів її духовного розвитку.
Ключові слова: духовна культура, цінності, система непе­рервної самоосвіти, психологічні особливості розвитку особистості.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-1-55-64
Посилання:
1. Гуменюк Б. І. Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Українська дипломатична енциклопедія / редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. Київ : Знання України, 2004. Т. 2. 812 с.
2. Рибалка В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці : навч. посіб. Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2009. 575 с.
3. Антонова А. М. Методологічні та теоретичні основи естетичного виховання сучасної студентської молоді. Адаптивне управління: теорія і практика. Сер. : педагогіка. 2018. Вип. 4 (7). URL: http://am.eor.by/images/adapt/Vol.4ped7/18ped4_7antonova.pdf.
4. Дробницкий О. Г. Ценность. Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 230.
5. Ставицька С. О. Духовна самосвідомість особистості: становлення і розвиток в юнацькому віці : монографія. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. 727 с.
6. Анненков В. П. Особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді в умовах промислово-економічного коледжу : монографія. Київ : Друк ФПУ, 1998. 137 с.
7. Бех І. Д. Виховання особистості : підручник. Київ : Либідь, 2008. 848 с.
8. Каган М. С. О духовном (опыт категориального анализа). Вопросы философии. 1985. № 9. С. 93–95.
9. Фрейд З. Психология бессознательного : сб. произведений / сост. М. Г. Ярошевский. М. : Просвещение, 1989. 447 с.
10. Фромм Е. Мати чи бути. Київ : Український письменник, 2010. 222 с.
11. Головина М. О. Рефлексивно-ценностная детерминация идентичности личности : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. Новосибирск, 2005. 164 с.
12. Помиткін Е. О. Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості : посібник. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 144 с.
13. Павлик Н. В. Ціннісна детермінація морального становлення особистості в юнацькому віці : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ, 2006. 270 с.
14. Шевчук З. М. Життєві цінності особистості як передумова розвитку духовного потенціалу в юнацькому віці. Проблеми сучасної психології. 2012. № 1. С. 83–87.
15. Шкіренко О. В. Психологічні особливості діагностики духовної культури і цінностей педагогічного персоналу. Духовна культура як умова розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників : матеріали круглого стола, м. Київ, 23 трав. 2013 р. Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2013. С. 202–211.
16. Біблія. Київ : УБТ, 1988. 1523 с.
17. Галян І. М. Психодіагностика : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2009. 464 с.