Вища освіта
1’2021

Гапон В. В.
https://orcid.org/0000-0001-7521-5450
Барабаш О. А.
https://orcid.org/0000-0003-2545-0369

МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Стаття присвячена інформаційно-аналітичним засобам обліку та аналізу матеріально-технічного забезпечення в закладах вищої освіти (ЗВО) для надання якісних освітніх послуг. У процесі дослідження розроблено методи опрацювання й аналізу галузевої інформації для формування системи аналітичних показників, що визначають ефективність використання матеріально-технічної бази на різних рівнях управління (заклади вищої освіти, Міністерство освіти і науки України, Фонд державного майна України). Створено інформаційне середовище для підготовки зведених звітів на рівні галузі освіти та їх передання до вказаного фонду з метою складання Єдиного реєстру державного нерухомого майна України. Розроблено низку аналітичних показників для оцінювання стану навчальних корпусів і гуртожитків за результатами діяльності ЗВО у 2019 р. загалом по Україні, в розрізі груп ЗВО (залежно від профілю) й кожного закладу вищої освіти. Аналіз виконано на основі таких показників, як забезпеченість площами в навчальних корпусах та гуртожитках у розрахунку на одного студента денної форми навчання, середньорічна вартість оплати комунальних послуг на утримання одного квадратного метра площі будівель, коефіцієнт їх зносу, вікова структура будівель, протипожежна безпека, аварійність будівель, що уможливлює виявлення технічно застарілих об’єктів, котрі потребують ремонту, модернізації або виведення з експлуатації.
Ключові слова: заклади вищої освіти, моніторинг, матеріально-технічна база, аналітичні показники, державне нерухоме майно, навчальні корпуси, гуртожитки.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-1-39-54
Посилання:
1. Стадник В. В., Йохна А. Стратегічне управління інноваційним розвитком під­приємства. Хмельницький : ХНУ, 2011. 327 с.
2. Стадник В. В., Соколюк Г. О. Використання збалансованої системи показників для реалізації диверсифікованого зростання. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 4. Т. 2. С. 125–131.
3. Концепції інституціональної економічної теорії в управлінні розвитком соціально-економічних систем : монографія / за заг. ред. М. А. Йохни. Хмельницький : ХНУ, 2007. 313 с.
4. Ярмош О. В. Система показників моніторингу стратегії розвитку вищих навчальних закладів. Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 14–15 лют. 2013 р. Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013. С. 100–102. URL: http://www.confcontact.com/20130214_econ/2013_02_14_econ_tom2.pdf.
5. Про вищу освіту : закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page.
6. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності : постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/467-2004-%D0%BF.
7. Про затвердження методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності : постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1121-2005-%D0%BF.
8. Щодо запровадження автоматизованої системи «Юридичні особи» в навчальних закладах і установах МОН : наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2009 № 23. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zaprovadzhennya-avtomatizovanoyi-sistemi-yuridichni-osobi-v-navchalnih-zakladah-i-ustanovah-mon.
9. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10.
10. Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17.
11. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі : наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 976. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1546-17.