Вища освіта
2’2020

Пінчук І. О.
https://orcid.org/0000-0002-1376-3977

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Забезпечення якісної підготовки кваліфікованих педагогічних працівників є одним з пріоритетних завдань української освіти. Метою статті є аналіз і систематизація умов формування іншомовної комунікативної компетентності, що дозволяють самостійно й ефективно реалізовувати цілі освітнього процесу на факультетах початкової освіти в рамках реформування й модернізації професійно-методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Важливим компонентом забезпечення практичної реалізації процесу професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи є визначення організаційно-методичних умов, що сприяють підвищенню рівнів сформованості іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи, які й окреслено у статті. У процесі дослідження було виявлено послідовне розміщення організаційно-методичних умов формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи: 1) створення іншомовного професійно зорієнтованого інтерактивного освітнього середовища факультету початкової освіти закладів вищої освіти (ЗВО) на основі інтенсифікації та мотивації процесу формування іншомовної комунікативної компетентності; 2) міждисциплінарна інтеграція змісту іншомовної освіти на основі системного оновлення й модернізації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи; 3) активізація іншомовної комунікативної діяльності студентів на основі розвитку системного, критичного та творчого мислення з використанням проблемного навчання, інноваційних активних та інтерактивних технологій, методів, прийомів і групових форм організації діяльності; 4) забезпечення іншомовної професійної підготовки безперервним іншомовним супроводом педагогічних практик.
Ключові слова: організаційно-методичні умови, іншомовна комунікативна компетентність, система формування іншомовної комунікативної компетентності, професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-2-67-81

 

Посилання:
1. Освітня реформа: результати та перспективи : інф.-аналітич. зб. Київ, 2019. 227 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Osvitnya-reforma-rezultati-ta-perspektivi-2019.pdf.
2. Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття») : постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 № 896. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text.
3. Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text.
4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.
5. Зязюн І. А. Педагогічна психологія чи психологічна педагогіка. Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти дорослих НАПН України. Київ ; Полтава, 2012. Вип. 3. С. 20–37.
6. Філософський енциклопедичний словник. Київ : Абрис, 2002. 742 с.
7. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
8. Бегека Д. А. Підготовка майбутніх магістрів іноземної філології до формування фахової комунікативної компетентності студентів педагогічного університету : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2015. 18 с.
9. Інноваційно-педагогічні технології : словник-довідник / авт.-упоряд. І. М. Дичківська. Рівне : РДГУ, 2003. 43 с.
10. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 17–28 с.
11. Ефремова Т. Новый словарь русского языка толково-образовательный. М. : Русский язык, 2000. Т. 2. 1088 с.
12. Словник української мови. Київ : Наукова думка, 1979. Т. 10. 442 с.
13. Андреев В. И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития / ред. В. И. Андреев. Казань : Центр инновационных технологий, 2000. 600 с.
14. Педагогика : учеб. пособ. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шия­нов. М. : Школа-Пресс, 1997. 512 с.
15. Федоров А. В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза. М. : Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. С. 275.
16. Касярум К. В. Формування комунікативної компетенції майбутніх викладачів вищої школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2011. № 1. С. 99–105.
17. Загородня Л. П. Підготовка магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти: теорія та практика : монографія. Суми : Вінниченко М. Д., 2019. 372 с.
18. Задорожна-Княгницька Л. Організаційно-методичні умови деонтологічної підготовки менеджерів освіти у вищих навчальних закладах. Наукові записки.
Сер. Педагогіка. 2017. № 3. С. 90–97.
19. Бірюк Л. Я. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технології (на матеріалі методики викладання російської мови) : монографія. Київ ; Глухів, 2009. 317 с.
20. Сидоренко В. К., Щетина Н. П. Інтеграційний підхід до графічної підготовки вчителя трудового навчання. Трудова підготовка в закладах освіти. 2001. № 4. С. 36–39.