Вища освіта
2’2020

Бахрушин В. Є.
https://orcid.org/0000-0003-3771-5256

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВИМОГ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРЕДМЕТНІ ОБЛАСТІ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Метою статті є визначення актуальних проблем стандартизації вимог до рівнів вищої освіти та предметних областей в Україні, а також можливих шляхів їх вирішення. Розглянуто міжнародні практики стандартизації, досвід і проблеми створення нових стандартів вищої освіти в Україні. В Україні використовують декілька рівнів стандартизації. Базові вимоги закладено у законах України «Про освіту» та «Про вищу освіту», а також у Національній рамці кваліфікацій, яка у цілому відповідає Європейській рамці кваліфікацій для навчання протягом життя й Рамці кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. Наступним рівнем є стандарти вищої освіти. На сьогодні для більшості спеціальностей затверджено стандарти бакалаврського рівня та дещо менше половини стандартів магістерського рівня. Аналіз затверджених стандартів і проєктів свідчить про наявність проблем узгодження їх вимог з вимогами рамки кваліфікацій, узгодженості між стандартами різних рівнів в межах окремих спеціальностей і стандартами спеціальностей, що належать до однієї галузі знань, а також відображення у стандартах вимог до міждисциплінарних освітніх програм.
Ключові слова: вища освіта, рівень освіти, спеціальність, предметна область, рамка кваліфікацій, стандарт освіти, компетентності, результати навчання.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-2-50-66

 

Посилання:
1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
2. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.
3. Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (2017/C 189/03). Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017H0615%2801%29.
4. Glossary. UNESCO Institute for Statistics on Education. URL: http://uis.unesco.org/en/glossary.
5. Key Competences for Lifelong Learning, 2019. European Commission. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed
71a1/language-en.
6. UIS (2012), International Standard Classification of Education: ISCED-2011, UNESCO Institute for Statistics, Montreal. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf.
7. Descriptors defining levels in the European Qualifications Framework (EQF). The official website of the European Union. URL: https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page.
8. Paris Communique. Appendix III: Overarching Framework of Qualifications of the European Higher Education Area (revised 2018). URL: http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Communique_AppendixIII_952778.pdf.
9. Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich. Bundesgesetz über den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR-Gesetz). URL: https://www.qualifikationsregister.at/wp-content/uploads/2020/03/NQR-Gesetz_%C3%BCbernommen-von-RIS.bka_.gv_.at_.pdf.
10. Centre for Quality Assessment in Higher Education in Lithuania. National Qualifications Framework. URL: https://www.skvc.lt/default/en/education-in-lithuania/national-qualifications-framework.
11. The Directorate General for Higher Education in Portugal. National Qualifications Framework/European Qualifications Framework. URL: https://www.dges.gov.pt/en/pagina/nqfeqf.
12. Finlex-tietopankki. Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskoko­naisuuksien viitekehyksestä. URL: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170120.
13. The Scottish Credit and Qualifications Framework. URL: https://scqf.org.uk/interactive-framework.
14. Quality and Qualifications Ireland. Understanding the National Framework of Qualifications (NFQ). URL: https://www.qqi.ie/Downloads/Understanding%20the%20NFQ%20-%20Interative%20
Presentation.pdf.
15. Блинов В. И., Сазонов Б. А., Лейбович А. Н., Батрова О. Ф., Волошина И. А., Есенина Е. Ю., Сергеев И. С. Национальная рамка квалификаций Российской Федерации. М. : ФГУ «ФИРО», Центр начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 2010. URL: http://www.labrate.ru/discus/messages/6730/_________-35755.pdf.
16. Лукичев Г. А., Скоробогатова В. И. Методологические основы формирования Национальной рамки квалификаций России. М., 2015. 26 с. URL: https://nic.gov.ru/Media/Default/forum/NQF.pdf.
17. Australian Qualifications Framework. Second Edition, Australian Qualifications Framework Council, January 2013. URL: https://www.aqf.edu.au/sites/aqf/files/aqf-2nd-edition-january-2013.pdf.
18. What qualification levels mean: England, Wales and Northern Ireland. URL: https://www.gov.uk/what-different-qualification-levels-mean/list-of-qualification-levels.
19. Iceland. National Qualifications Framework. 2018. URL: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-qualifications-framework-36_en.
20. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.
21. Елютин В. П. Высшая школа общества развитого социализма. М. : Высшая школа, 1980. 560 с.
22. Про приєднання України до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року : Закон України від 01.11.1996 № 464/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464/96-%D0%B2%D1%80#Text.
23. Tuning methodology. URL: http://www.unideusto.org/tuningeu/tuning-methodology.html.
24. International Standard Classification of Education. Fields of education and training 2013 (ISCED-F 2013) – Detailed field descriptions. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf.
25. Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра : постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 № 1719. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1719-2006-п.
26. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-п.
27. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013). Manual to accompany the International Standard Classification of Education 2011. UNESCO Institute for Statistics, 2014. 21 p. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-training-2013-en.pdf.
28. The University of Edinburgh. Subject area: Physics and Astronomy. URL: https://www.ed.ac.uk/studying/undergraduate/degrees/index.php?action=view&code=4.
29. The University of Manchester. Materials Science. URL: https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/subjects/materials-science.
30. Lund University School of Economics and Management. Main subject areas in economics. URL: https://www.lusem.lu.se/research/research-areas/economics/main-subject-areas-in-economics..
31. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 111 «Математика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 № 577. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/05/2020-zatverd-standart-111-b.pdf.
32. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 113 «Прикладна математика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 № 1242. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20stan
darty/12/21/113-prikladna-matematika-bakalavr.pdf.
33. EUR-ACE® Framework Standards and Guidelines. URL: https://www.enaee.eu/eur-ace-system/standards-and-guidelines/#standards-and-guidelines-for-accreditation-of-engineering-programmes.
34. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п.