ВИЩА ОСВІТА
2’2022

Літинська В. А.
https://orcid.org/0000-0001-9272-4118

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Статтю присвячено дослідженню теоретико-методичних засад управління кар’єрою працівників у закладах вищої освіти. Зокрема, розкрито сутність поняття «кар’єра» та наведено його авторське трактування, згідно з котрим кар’єру персоналу доцільно розглядати як поетапне просування працівників за службовою ієрархією, що відбувається в міру набуття ними практичного досвіду та розвитку їхніх професійних, ділових і особистісних рис. Розглянуто підходи науковців до поняття кар’єри персоналу в рамках різних дисциплін. Систематизовано підходи до класифікаційних ознак і видів кар’єри. Також проаналізовано фактори впливу на кар’єру працівників закладів освіти та окреслено системний підхід до їх класифікації. Найбільшу увагу приділено формуванню системи управління кар’єрою працівників у закладах вищої освіти. Зокрема, запропоновано науково-методичний підхід до управління кар’єрою персоналу, що передбачає визначення системи управління кар’єрою персоналу в закладах вищої освіти як сукупність планування, організації, оцінювання, контролю та мотивації кар’єрного просування працівника.
Ключові слова: кар’єра, управління, персонал, система, заклад, вища освіта.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-2-45-55

Посилання:
1. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом : підручник. Київ : ЦУЛ, 2011. 468 с. URL: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/Upravl_personalom_Balabanova2011.pdf.
2. Киселева Е. В. Планирование и развитие карьеры : учеб. пособ. Вологда : Легия, 2010. 332 с.
3. Мішина С. В., Мішина О. Ю. Економічна сутність поняття «кар’єра». Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. С. 155–159.
4. Greenhaus J. H., Callanan G. A., Godshalk V. M. Career Management. L. A. : Sage Publications Inc., 2010.
5. Веснин В. Р. Основы менеджмента : учебник. М. : Проспект, 2016.
6. Kriskovets T. N., Merculova L. V. The role of the scientific communication in the development of postgraduates ‘professional career strategy. Innovations in education. Vienna, 2014. Р. 121-134.
7. Морозова М. Е. Організаційні засади управління професійною кар’єрою як процес розвитку. Теорія та методика управління освітою. 2011. Вип. 7. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_7/10.pdf (дата звернення: 23.03.2022).
8. Мішина С. В., Мішина О. Ю. Формування системи управління діловою кар’єрою персоналу на засадах логістичного підходу. Ефективна економіка. 2019. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6884 (дата звернення: 21.03.2022).
9. Морозова М. Е. Особливості управління персоналом у вищому навчальному закладі. Теорія та методика управління освітою. 2015. № 1 (15). URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_17/18.pdf (дата звернення: 18.03.2022).