ВИЩА ОСВІТА
2’2022

Дашковська О. В.
https://orcid.org/0000-0003-3289-8858
Погребняк В. П.
https://orcid.org/0000-0002-3315-7122

ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглянуто стан імплементації положень Закону України «Про вищу освіту», орієнтованих на модернізацію вітчизняної вищої освіти; проведено оцінку євроінтеграційної спрямованості реалізованих заходів та використаних інструментів. Висвітлено результати комплексного дослідження всіх складників системи вищої освіти, а саме динаміку змін кількісних і якісних характеристик мережі закладів освіти та контингентів учасників освітнього процесу, структури вищої освіти й методології формування змісту освіти (введення сучасних рівнів і ступенів, переліку спеціальностей, упровадження нових стандартів та освітніх програм). Оцінено процес розв’язання ключової освітньої проблеми – створення прозорої й ефективної системи забезпечення якості вищої освіти, у т. ч. Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти як органу управління в цій сфері. Проаналізовано зміни та доповнення, внесені до Закону, їх цільову спрямованість і обґрунтованість окремих із них. Окреслено напрями подальших досліджень. Установлено, що в процесі імплементації положень Закону України «Про вищу освіту», який за період його чинності теж змінювався, у вітчизняній вищій школі вибудовано цілісні системи вищої освіти та забезпечення її якості, що робить українську вищу освіту більш конкурентоспроможною на міжнародному ринку освітніх послуг і ринку праці, наближаючи її до європейських стандартів якості, а також прискорює процес інтеграції України в європейський освітній простір вищої освіти.
Ключові слова: модернізація, система, імплементація, якість вищої освіти, євроінтеграція, конкурентоспроможність.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-2-35-44

Посилання:
1. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2016. 448 с.
2. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : монографія. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. 168 с. URL: https://iepor.org.ua/edu-docs/rashkevych-yu-2014.html.
3. Захарченко В. М., Луговий В. І., Рашкевич Ю. М., Таланова Ж. В. Розроблення освітніх програм : метод. рекомендації. Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. 120 с
4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.
5. Погребняк В. П., Ямковий В. А., Дашковська О. В., Солоденко А. К. Заклади вищої освіти – фундаментальна складова системи вищої освіти. Інноваційна педагогіка. 2019. № 17. С. 143–150.
6. Дашковська О. В., Погребняк В. П. Як імплементується Закон України «Про вищу освіту». Нові технології навчання. 2020. Вип. 93. С. 76–82.
7. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIIІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/.
8. Протоколи засідань НАЗЯВО. URL: https://naqa.gov.ua/протоколи.
9. Солоденко А. К., Погребняк В. П., Дашковська О. В. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти – довгий шлях створення. Вісник НТУ «ХПІ». Сер. : проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. 2019. № 9 (1334). С. 4–8.
10. Про затвердження тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1586-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1586-2021-%D1%80#Text.
11. МОН пропонує для громадського обговорення проект Положення про дослідницький університет / М-во освіти і науки України. 2018. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-polozhennya-pro-doslidnickij-universitet.