ВИЩА ОСВІТА
3’2021

Читаєва К. Г.
https://orcid.org/0000-0003-0688-8269
Булгаріна Л. Г.
https://orcid.org/0000-0001-5109-4922

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. У статті наведено результати дослідження фінансового забезпечення закладів вищої освіти (ЗВО), що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (МОН), за 2014–2020 рр. Проаналізовано сучасний стан фінансування вищої освіти в Україні. Розглянуто джерела формування фінансових потоків у ЗВО, такі як бюджетне фінансування та власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, та інші джерела власних надходжень бюджетних установ; окреслено напрями використання бюджетних коштів, зокрема спеціального фонду. Доведено необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для підвищення конкурентоспроможності ЗВО та якості вітчизняної вищої освіти. Визначено, що для ефективного функціонування ЗВО в сучасних умовах необхідно ретельніше підходити до планування й аналізу витрачання активів закладу (як грошових, так і ресурсних); знаходити якомога більше джерел для отримання додаткового фінансового забезпечення, використовуючи такі інструменти, як недержавні інвестиції, кредитування; заохочувати представників бізнесу до партнерства. Зроблено висновок, що для ефективного функціонування ЗВО необхідно надати закладу фінансову автономію з метою результативнішого використання коштів, одержаних із різних джерел фінансування.
Ключові слова: вища освіта, заклади вищої освіти, фінансування, фінансово-економічна діяльність, загальний фонд, спеціальний фонд.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-3-58-69

Посилання:
1. Ящук Т. А. Аналіз сучасного стану фінансового забезпечення вищої освіти в Украї­ні. Молодий вчений. 2018. № 1 (53). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/236.pdf.
2. Коваленко Ю. М., Вітренко Л. О. Фінансування закладів вищої освіти в Україні : монографія. Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 238 с. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5637/1/5008_IR.pdf.
3. Лисяк Л. В., Петрова Я. І., Цюп’як П. Р. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: стан та напрями удосконалення. 2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/17.pdf.
4. Луговий В. І. Поточний стан вищої освіти в Україні: проблеми, причини, перспективи. Вісник НАПН України. 2020. № 2 (2). URL: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-2.
5. Дехтяр Н. А. Фінансування системи вищої освіти в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. № 25. С. 667–672. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82032.
6. Kovtunets V., Londar S. Evaluation of higher education services cost. Economic Annals-XXI. 2019. No. 178 (7-8). P. 57–69. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V178-05.
7. Тоцька О. Л. Управління розвитком вищої освіти України в Європейському освітньому просторі : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 532 с. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17627.
8. Лютий І. О., Білявська О. Б., Поляновський Г. А. Фінансова автономія університетів: історичний огляд та міжнародний досвід. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : економіка. 2020. № 18 (46). С. 68–78. URL: https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/3007/2760.
9. Терещенко Г. М., Лондар Л. П. Формування та використання коштів спеціального фонду закладами вищої освіти в Україні. Освітня аналітика України. 2020. № 1 (8). С. 36–50. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/EAU_18_2020-full.pdf.
10. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print.
11. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності : постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF#Text.
12. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
13. Про передачу цілісних майнових комплексів навчальних закладів та державної установи до сфери управління Міністерства освіти і науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 87-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2015-%D1%80#Text.
14. Про передачу цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2015 № 666-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/666-2015-%D1%80#Text.
15. Луговий В. І. Модернізація фінансування вищої освіти України: баланс досконалості механізмів, можливостей і мережі. Вісник НАПН України. 2020. № 2 (2). URL: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-4.
16. Pruvot E. B., Claeys-Kulik A.-L., Estermann T. Strategies for Efficient Funding of Universities in Europe. The European Higher Education Area. 2015. P. 153-168. DOI: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-20877-0.pdf.