ВИЩА ОСВІТА
4’2020

Захарова О. В.
https://orcid.org/0000-0001-5793-6203

ТРАНСФОРМАЦІЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ТИМЧАСОВУ ОКУПАЦІЮ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, АНЕКСІЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Статтю присвячено дослідженню втрат, що їх починаючи з 2014 р. зазнають заклади вищої освіти, переміщені через тимчасову окупацію частини території Донецької й Луганської областей, анексію АР Крим, а також оцінці внеску науково-педагогічних працівників, котрі мають статус внутрішньо переміщених осіб, у науково-освітній потенціал України. Розглянуто проблеми переміщених ЗВО та визначено, що основні з них пов’язані з втратою для України певної частки професорсько-викладацького складу ЗВО Донецької і Луганської областей, АР Крим, основних фондів та документації таких закладів; труднощами різного характеру, з якими зіткнулися в організації навчального процесу науково-педагогічні працівники, котрі евакуювалися разом із ЗВО на підконтрольні Україні території; різким падінням рівня та якості життя цих працівників. Проведено експертну оцінку можливої втрати науково-освітнього потенціалу переміщеного ЗВО через військовий конфлікт, а також внеску внутрішньо переміщених науково-педагогічних працівників у результати діяльності ЗВО, в якому вони тепер працюють.
Ключові слова: заклад вищої освіти, науково-освітній потенціал, тимчасова окупація, анексія, внутрішньо переміщені особи, науково-педагогічні працівники.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-4-47-59

 

Посилання:
1. Верьовкін В. Особливості реалізації освітньої політики щодо переміщених університетів України. Вища освіта України. 2017. № 4. С. 35–40.
2. Колосов А. М., Касянова А. В. Засади формування адаптаційних механізмів відновлення функціонування тимчасово переміщених навчальних закладів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. : педагогічні науки. 2018. № 1 (2). С. 105–117.
3. Курило В. С., Савченко С. В., Караман О. Л. Переміщені університети як новий тип закладів вищої освіти України. Education and pedagogical sciences. 2019. № 3. С. 3–9.
4. Малік Л. В. Особливості маркетингу освітніх послуг переміщених навчальних закладів зі сходу України. Європейський вектор економічного розвитку. 2015. № 2. С. 131–140.
5. Мигович І. В. Функційний потенціал експорту освітніх послуг тимчасово переміщених закладів вищої освіти України. Education and pedagogical sciences. 2019. № 1. С. 13–24.
6. Захарова О. В. Проблематика впливу воєнного конфлікту в Україні на вищу освіту. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : Матеріали IIІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 9–10 жовт. 2019 р. Маріуполь ; Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2019. С. 219–221.
7. ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ : офіційний вебсайт. URL: https://donntu.edu.ua/.
8. Заключний звіт «Трансформації науково-освітнього потенціалу регіонів України в умовах економіки війни (в результаті тимчасової окупації частини території Донецької та Луганської областей, анексії Республіки Крим), визначення наслідків та перспектив», який було виконано колективом авторів під керівництвом д.е.н. Захарової О. В. в межах теми дослідження «Вплив конфлікту на економіку в державі та можливі його наслідки: економіка війни (war economy), дивіденди від миру (peace dividends), сіра економіка (grey economy), корумпована економіка» на замовлення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Чекраси : ЧДТУ, 2019. 86 с.
9. Рейтинг університетів України за показниками Scopus. Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» : вебсайт. URL: http://www.euroosvita.net/.
10. Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України. URL: http://osvita.ua/vnz/rating/51741.
11. Рейтинг закладів вищої освіти «ТОП-200 Україна». URL: http://www.euroosvita.net/reyt/.
12. Захарова О. В. Шість років випробувань на міцність. Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 100-річчя заснування ДВНЗ «Донецький національний технічний університет») : Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Покровськ, ДонНТУ, 9–10 квіт. 2020 р.). Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. С. 71–75.