ВИЩА ОСВІТА
4’2021

Чимбай Л. Л.
https://orcid.org/0000-0002-4647-2471
Попкова Л. В.
https://orcid.org/0000-0002-9434-1775
Читаєва К. Г.
https://orcid.org/0000-0003-0688-8269

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті проаналізовано стан системи підготовки фахівців із вищою освітою в умовах реформування освітньої галузі. Проведено аналіз наукових публікацій вітчизняних учених щодо ролі вищої освіти в економічній розбудові суспільства та ролі органів державного управління у процесі формування кваліфікованих кадрів. Визначено чинники, що впливають на стан системи підготовки фахівців із вищою освітою за державним замовленням, і тенденції розвитку системи освіти в Україні. Для досягнення результатів використано такі методи: аналізу й синтезу, графічний, структурно-логічний. Показано, що якість виконання закладами вищої освіти (ЗВО) завдань професійної підготовки кваліфікованих кадрів, розвитку наукового потенціалу істотно залежить від ресурсного забезпечення, особливо фінансового. Обсяг видатків державного бюджету на фінансування ЗВО становить понад 70 % видатків на освіту загалом. Розподіл коштів між закладами здійснюється на підставі формули, яка враховує показники їх освітньої, наукової й міжнародної діяльності. У сучасному вимірі ефективність державного управління в галузі вищої освіти великою мірою визначається наявністю достовірного інформаційно-аналітичного забезпечення. Наведено результати впровадження авторських розробок у механізм розподілу державного замовлення на підготовку магістрів на основі ступеня бакалавра. Структура державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою повинна орієнтуватися на державні пріоритети та відповідати структурі економіки країни. Виконано аналіз результатів розподілу додаткових місць державного замовлення на підготовку магістрів у 2021 р. на спеціальності, яким надається особлива підтримка.
Ключові слова: вища освіта, державне замовлення, підготовка фахівців, критерії конкурсного відбору.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-4-60-75

Посилання:
1. Боголіб Т. М. Конкуренція університетів: світовий досвід і українські реалії.
Вісник Національної академії наук України. 2012. URL: https://scholar.google.ru/citations?
view_op=view_citation&hl=ru&user=HS0UnEYAAAAJ&citation_for_view=HS0Un
EYAAAAJ:4xDN1ZYqzskC.
2. Боголіб Т. М. Роль освіти і науки у постіндустріальному розвитку України :
монографія. Київ : ВД «Корпорація», 2010. 408 с.
3. Жиляєв І. Б., Ковтунець В. В., Сьомкін М. В. Вища освіта України: стан та проблеми. URL: http://education-ua.org/ua/analytics/467-vishcha-osvita-ukrajini-stan-ta-problemi.
4. Антошкіна Л. І. Економіка вищої освіти: тенденції та перспективи реформування. Київ : ВД «Корпорація», 2005. 368 с.
5. Ковтунець В., Лондар С. Оцінювання вартості освітніх послуг для вищої освіти. Economic Annals-XXI. № 178(7-8). С. 57-69. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V178-05.
6. Авксєнтьєв М. Ю. Оптимізація формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 3. URL: http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/449-avksentev-m-yu-optimizatsiya-formuvannya-derzhavnogo-zamovlennya-na-pidgotovku-fakhivtsiv-z-vishchoyu-osvitoyu.
7. Гапон В. В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_6_2/028-034.pdf.
8. Підходи до формування державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти в Україні / В. В. Гапон, Л. Л. Чимбай, О. А. Барабаш, Л. В. Попкова. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2018/2018_2/jrn/pdf/6.pdf.
9. Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1146. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1146-2019-%D0%BF#Text.
10. Розробка інформаційно-аналітичної системи підготовки здобувачів вищої освіти / В. В. Гапон, Л. Л. Чимбай, Л. В. Попкова, Л. Г. Булгаріна. Розвиток інформаційних систем управління освітою як інструмент реалізації державної освітньої політики : монографія / за ред. С. Л. Лондара ; ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2020. С. 195–225.
11. Стратегія розвитку вищої освіти України на 2021–2031 роки : проєкт. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlyagromadskogo-obgovorennya-proyekt-strategiyi-rozvitkuvishoyi-osviti-ukrayini.
12. Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 № 1274. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1225-20#Text.
13. Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : Закон України від 20.11.2012 № 5499-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show5499-17#Text.
14. Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 306. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2013-%D0%BF#Text.
15. Критерії конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку
магістрів у закладах вищої освіти, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України : затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 № 445. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0625-18#Text.
16. Критерії конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України : затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 06.05.2019 № 611. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0559-19#Text.