ВИЩА ОСВІТА
4’2021

Бахрушин В. Є.
https://orcid.org/0000-0003-3771-5256

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБЛЕННЯ СТАНДАРТІВ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Метою статті є аналіз наявних проблем із розробленням стандартів вищої освіти третього рівня та обґрунтування окремих пропозицій щодо їх розв’язання. Виокремлено неузгодженості нормативно-правових документів, таких як Закон Украї­ни «Про вищу освіту», Національна рамка кваліфікацій, Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти
(наукових установах), що регламентують вимоги до змісту освіти і компетентностей випускників освітніх програм підготовки докторів філософії. Частина проблем зумовлена тим, що Закон вимагає визначення у стандарті обсягу освітньої програми в кредитах ЄКТС. Водночас він передбачає поділ освітньої програми на освітню й наукову складові, з яких друга не має кредитного виміру. Також під час розроблення та експертизи проєктів стандартів виникають дискусійні питання, зокрема стосовно опису предметної області, необхідності визначення граничного обсягу кредитів ЄКТС, що можуть бути перезараховані за результатами попереднього навчання, кількості й формулювань вимог до загальних та спеціальних компетентностей і результатів навчання випускників, а також допустимого ступеня їх уніфікації, регламентації щодо міждисциплінарних освітніх програм, атестації випускників тощо.

Ключові слова: стандарт вищої освіти, доктор філософії, обсяг освітньої програми, предметна область, компетентності, результати навчання.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-4-46-59

Посилання:
1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII, зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.
2. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341, зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text.
3. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) : постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261, зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text.
4. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 № 600. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/2020-metod-rekomendacziyi.docx.
5. Descriptors defining levels in the European Qualifications Framework (EQF). URL: https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page.
6. Appendix III: Overarching Framework of Qualifications of the European Higher Education Area (revised 2018). URL: http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_
declarations/EHEAParis2018_Communique_AppendixIII_952778.pdf.
7. Бахрушин В. Є. Стандартизація вимог до вищої освіти, як інструмент забезпечення якості вищої освіти: рівні вищої освіти та предметні області. Освітня аналітика України. 2020. № 2. С. 50–66. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-2-50-66.
8. Generic competences. URL: https://www.unideusto.org/tuningeu/competences/
generic.html.
9. Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance.). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=
uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC.
10. Council of Europe (2020), Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume, Council of Europe Publishing, Strasbourg. URL: https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4.
11. Про затвердження класифікації рівнів володіння державною мовою та вимог до них : рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 24.06.2021 № 31. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-21#Text.
12. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281.
13. Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» : наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610. URL: https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=bfead0bf-eb87-4fec-92c1-7d97fdb18408.