ВИЩА ОСВІТА
4’2022

Чимбай Л. Л.
https://orcid.org/0000-0002-4647-2471
Попкова Л. В.
https://orcid.org/0000-0002-9434-1775
Ханюк Т. О.
https://orcid.org/0000-0002-5442-8243

РОЛЬ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Статтю присвячено питанням інтеграції України в європейський освітній та науковий простір. Інтернаціоналізація системи вищої освіти розглядається як важливий чинник надання навчальними закладами й науковими установами освіти європейського рівня та насичення ринку праці конкурентоспроможними фахівцями. Аналіз опрацьованих наукових джерел засвідчив, що академічна мобільність наразі стала доступною для всіх учасників освітнього процесу й позитивно впливає на євроінтеграцію вітчизняних закладів і установ освіти. Особливу увагу авторами приділено чинному законодавству України, нормативним документам, що є підґрунтям проведення реформ, спрямованих на інтеграцію в європейський освітній та науковий простір, і вимагають упровадження європейських принципів, підходів та практик. На основі інформації Національного офісу «Еразмус+» проаналізовано й наведено результати участі представників України в конкурсах проєктів програми «Еразмус+» за різними напрямами, серед яких програма «Міжнародна кредитна мобільність», спільні магістерські програми «Еразмус Мундус», підтримка наукових і дослідницьких проєктів напряму «Жан Моне». Окреслено напрями науково-дослідного міжнародного співробітництва закладів вищої освіти, проаналізовано специфіку навчання іноземних студентів в Україні, а вітчизняних – за кордоном. За підтримки ЄС із початку війни істотно збільшено кількість грантів на магістерські програми та оголошено виняткові заходи участі українських учасників у європейських освітніх проєктах. На сучасному етапі дедалі більшої актуальності набувають віртуальна академічна мобільність і програми подвійних дипломів, що може бути темою подальших досліджень.
Ключові слова: інтернаціоналізація, академічна мобільність, євроінтеграція, освітній простір, програма «Еразмус+», вища освіта, учасники освітнього процесу.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-4-31-48

Посилання:
1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.
2. Бака С. Основні елементи академічної мобільності в країнах ЄС. Освітня аналітика України. 2017. № 1. С. 117–127. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/117_127_Baka.pdf.
3. Зленко А., Ісайкіна О. Академічна мобільність як невід’ємна складова інтеграції України до сучасного Європейського суспільства знань. Соціум. Документ. Комунікація. Сер. : історичні науки. 2019. № 6/2. DOI: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2019-6/2-56-76.
4. Несторук Н., Алієва Е. Міжнародна академічна мобільність в Україні: проблеми та перспективи. Сучасна освіта – доступність, якість, визнання. Краматорськ : ДДМА, 2021. С. 209–211. URL: https://www.researchgate.net/publication/356458894_SUCASNA_OSVITA_-_DOSTUPNIST_AKIST_VIZNANNA_Zbirnik_naukovih_prac_XIII_Miznarodnoi_naukovo-metodicnoi_konferencii_16-18_listopada_2021_roku_m_Kramatorsk_Ukraina.
5. Ковбатюк М. В., Шевчук В. О. Академічна мобільність студентів в умовах розвитку освітніх інтеграційних процесів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Вип. 30. С. 92–97. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/30_2020ua/19.pdf.
6. Корчова Г. Л. Академічна мобільність здобувачів в умовах сучасного освітнього процесу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : педагогічні науки. 2017. Вип. 144. С. 57–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_144_16.
7. Питання національного інформаційного центру академічної мобільності : постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 924. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/924-2011-%D0%BF#Text.
8. Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність : постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 579. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text.
9. Академічна мобільність / М-во освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/osvita-za-kordonom/akademichna-mobilnist.
10. Керівництво до програми Erasmus+ / Національний офіс Еразмус+ в Україні. 2017. URL: https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/ErasmusProgrammeGuide_2017_UA.pdf.
11. Участь України в Програмі ЄС Еразмус+ (2014–2020 рр.) / Національний офіс Еразмус+ в Україні. 2021. URL: https://erasmusplus.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/Ukraine%20under%20Erasmus_June_17_2021.pdf.
12. Виняткові заходи щодо інтеграції освітян України за проєктами з мобільності Програми ЄС Еразмус+ в Європі на період війни в Україні / Національний Еразмус+ офіс в Україні. URL: https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/EU_Erasmus_Directives_on_Mobility_HE-.pdf.
13. Звіт Департаменту міжнародного співробітництва / НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». URL: https://kpi.ua/index.php/report-dms.
14. Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова в 2020 році / Нац. педагог. ун-т ім. М. П. Драгоманова. URL: https://npu.edu.ua/images/docs/Prozoriy_universitet/Zvit_rektora/2020/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_2020.pdf.
15. Міжнародні проєкти / Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. URL: https://karazin.ua/mizhnarodna-diialnist/mizhnarodni-proiekty/.
16. Звіт за 2021 рік за напрямом роботи «Міжнародна діяльність університету» / Сумський держ. ун-т. URL: https://sumdu.edu.ua/images/content/general/public-info/report/report-2021_international.pdf.
17. Співаковська Є., Коткова В. Академічна мобільність майбутніх педагогів у межах міжнародної співпраці університетів. Педагогічний процес: теорія і практика. Сер. : Педагогіка. 2017. № 4(59). С. 62–67. DOI: https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.6267.
18. МОН продовжує популяризувати вищу освіту України на міжнародному рівні  / М-во освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-prodovzhuye-populyarizuvati-vishu-osvitu-ukrayini-na-mizhnarodnomu-rivni.
19. Лондар С. Л., Шаповалова О. О., Пронь Н. Б. Ринок освітніх послуг в Україні: конкурентні переваги та сучасні виклики для іноземних студентів. Освітня аналітика України. 2020. № 1. С. 5–22. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/1_Londar_18_2020_5_22.pdf.
20. Українське студентство за кордоном: дані до 2017/18 навчального року / ГО «Центр дослідження суспільства». URL: https://cedos.org.ua/researches/ukrainske-studentstvo-za-kordonom-dani-do-201718-navchalnoho-roku/.