ВИЩА ОСВІТА
5’2021

Попкова Л. В.
https://orcid.org/0000-0002-9434-1775
Ханюк Т. О.
https://orcid.org/0000-0002-5442-8243

ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті проаналізовано методи збору й опрацювання інформації в системі управління підготовкою фахівців із вищою освітою на основі застосування комп’ютерних технологій. Аналіз наукових джерел засвідчив, що існуючі технології збору та опрацювання інформації в облікових системах бюджетних установ потребують удосконалення й осучаснення. Авторами побудовано узагальнену технологічну схему збору та опрацювання інформації від закладів вищої освіти, установ і організацій, які перебувають в управлінні Міністерства освіти і науки України (МОН). Гарантією належного зростання освітнього потенціалу закладів освіти є ефективне управління не тільки освітнім процесом у них, а й ресурсним забезпеченням, зокрема державним нерухомим майном, що закріплено за закладами на правах оперативного управління. Для його обліку в МОН запроваджено автоматизовану систему «Юридичні особи», технічним адміністратором якої є ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Авторами на основі розроблених методичних рекомендацій окреслено порядок дій користувачів зазначеної системи при підготовці звітів про державне майно, побудовано технологічну схему опрацювання отриманої інформації. Для реалізації функцій управління вищою освітою в частині розподілу державного замовлення між виконавцями в МОН запроваджено та використовується програмно-технологічний комплекс, що застосовує інформаційно-комунікаційну технологію збору й передання даних. У статті приділено увагу порядку формування закладами вищої освіти критеріїв конкурсного відбору із застосуванням розробленого програмного забезпечення, системі вхідного контролю інформації. Окреслено подібні та відмінні технологічні рішення вказаних систем.
Ключові слова: державне майно, технологія збору, державне замовлення, критерії конкурсного відбору, інформаційно-комунікаційні технології, АС «Юридичні особи», Єдиний реєстр об’єктів державної власності.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-5-66-78

Посилання:
1. Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку : монографія / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ, 2010. 336 с.
2. Корягін М. В. Системний та процесний підходи до вивчення бухгалтерського обліку та його методології. Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : економіка. 2013. Т. 21. Вип. 7 (4). С. 223–229. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2013_21_7(4)__36.
3. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : підручник. Київ : КНЕУ, 2003. 483 с.
4. Гапон В. В., Барабаш О. А., Ханюк Т. О. Аналіз державного нерухомого майна вищих навчальних закладів. Вісник Хмельницького національного університету. Сер. : економічні науки. 2015. № 4 (2). С. 200–206. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_4%282%29__41.
5. Гапон В. В., Барабаш О. А. Моніторинг показників матеріально-технічного забезпечення закладів вищої освіти. Освітня аналітика України. 2021. № 1 (12). С. 39–54. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/3_Gapon_Barabash_112_2021_39_54.pdf.
6. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективних фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи : монографія / за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра екон. наук., проф. І. М. Грищенка. Київ, 2014. 260 с. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/viddil-5_mon_Finansovo-ekonomich-modili_2014_260.pdf.
7. Гапон В. В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. Вісник Хмельницького національного університету. Сер. : економічні науки. 2010. № 6. Т. 2. С. 28–34. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_6_2/028-034.pdf.
8. Підходи до формування державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти в Україні / В. В. Гапон, Л. Л. Чимбай, О. А. Барабаш, Л. В. Попкова. Вісник Хмельницького національного університету. Сер. : економічні науки. 2018. № 2. С. 25–32. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2018/2018_2/jrn/pdf/6.pdf.
9. Про управління об’єктами державної власності : Закон України від 21.09.2006 № 185-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16#Text.
10. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності : постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/467-2004-%D0%BF#Text.
11. Щодо запровадження автоматизованої системи «Юридичні особи» в навчальних закладах і установах МОН : наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2009 № 23. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zaprovadzhennya-avtomatizovanoyi-sistemi-yuridichni-osobi-v-navchalnih-zakladah-i-ustanovah-mon.
12. Методичні рекомендації щодо роботи з АС «Юридичні особи» для формування звіту «Відомості про нерухоме державне майно». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/peredacha-mayna/Avtomatyzovana%20systema/metod_rek_11_25.03.pdf.
13. Про затвердження Класифікатора державного майна : наказ Фонду державного майна України від 15.03.2006 № 461. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0461224-06#Text.
14. Інструктивний лист : лист Фонду державного майна України від 11.05.2006 № 10-15-6871. URL: http://www.shttps://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0461224-06#Textpfu.gov.ua/ua/content/spf-stateproperty-forming.html.
15. Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : Закон України від 20.11.2012 № 5499-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5499-17#Text.
16. Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підго­товку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 306. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KP130363?an=1.
17. Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 № 445. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0625-18#Text.
18. Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 06.05.2019 № 611. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0559-19#Text.