ВИЩА ОСВІТА
5’2022

Ковтунець В. В.
https://orcid.org/0000-0001-9077-4867
Мельник С. В.
https://orcid.org/0000-0002-5724-2428

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ КВАЛІФІКАЦІЙ: ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Статтю присвячено проблемам забезпечення якості в рамках вимог Національної системи кваліфікацій України в контексті інтеграції цієї системи у відповідну європейську. Розглядаються три складові забезпечення якості кваліфікацій: якість стандартизації, якість оцінювання, документарне забезпечення якості кваліфікації. Дослідження сфокусоване на питаннях якості освітніх і професійних стандартів. Розкрито відмінності в правовому регулюванні освітніх стандартів початкової, середньої, професійної (професійно-технічної), вищої та фахової передвищої освіти. Виявлено певну правову невизначеність вживання термінів «результати навчання» та «компетентності» й невідповідність використання цих термінів Рекомендаціям Ради ЄС 2017 р. та міжнародним і національним стандартам. Детально проаналізовано 230 існуючих на момент написання професійних стандартів. Наголошується, що завдяки правовому врегулюванню процесів їх підготовки й затвердження якість професійних стандартів загалом задовільна. Разом із цим виявлено низку недоліків, зокрема не розв’язана проблема віднесення професійних кваліфікацій до рівнів Національної рамки кваліфікацій. Підкреслюється необхідність незалежного рецензування (експертизи) проєктів професійних стандартів. Показано, що в системі таких стандартів є актуальна потреба у створенні інструментів забезпечення якості, вживанні однакових термінів, гармонізованих із законодавством та практикою ЄС. Зокрема, йдеться про необхідність правильного використання термінів «результати навчання», «компетентності», розмежування суб’єктів діяльності у сфері стандартів (розробники, рецензенти, суб’єкти затвердження). Наголошується на важливості запровадження стандартів оцінювання, у т. ч. для професійних кваліфікацій.
Ключові слова: кваліфікація, освітня кваліфікація, професійна кваліфікація, результати навчання, освітні стандарти, професійні стандарти, Європейський Союз, євроінтеграція.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-5-51-65

Посилання:
1. The Role of National Qualifications Systems in Promoting Lifelong Learning. An OECD activity. OECD. URL: https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/33977045.pdf.
2. Tuck R. An Introductory Guide to National Qualifications Frameworks: Conceptual and Practical Issues for Policy Makers / International Labour Organization, 2007. 76 p. URL: https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_103623/lang–en/index.htm.
3. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning. Official Journal of the European Union. 2008. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF.
4. Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (2017/C 189/03). Official Journal of the European Union. 2017. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01).
5. Сonsolidated version of the Treaty on European Union. Official Journal of the European Union. 2012. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF.
6. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
7. Про стандартизацію : Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text.
8. Про дошкільну освіту : Закон України від 11.07.2001 № 2628-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text.
9. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Tex.
10. Про фахову передвищу освіту : Закон України від 06.06.2019 № 2745-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text.
11. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.
12. Ковтунець В., Поліщук Н. Кваліфікації, результати навчання та компетентності. Термінологічні проблеми. Університети і лідерство. 2021. № 12. С. 53–65. DOI: https://doi.org/10.31874/2520-6702-2021-12-2-53-65.
13. Бахрушин В. Є. Стандартизація вимог до вищої освіти, як інструмент забезпечення якості вищої освіти: рівні вищої освіти та предметні області. Освітня аналітика України. 2020. № 2(9). C. 50–66. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-2-50-66.
14. Standard / Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/standard.
15. Zelman M., Shmis T., Avdeeva S., Vasiliev K., Froumin I. International comparison of information literacy in digital environments. International Association for Educational Assessment (IAEA). Manila 37th Annual Conference. 2011. URL: https://iaea.info/conference-proceedings/37th-annual-conference-2011/.
16. Recommendations on Assessment Tools for Monitoring Digital Literacy within UNESCO’s Digital Literacy Global Framework. UNESCO-UIS. 2019. URL: https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000366740&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_fe730e91-7b9d-418b-ac8e-50df34d19411%3F_%3D366740eng.pdf&locale=ru&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000366740/PDF/366740eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A32%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C797%2C0%5D.
17. Програми ЗНО. ОСВІТА.UA. URL: https://osvita.ua/test/program_zno/.
18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України : Закон України від 06.12.2016 № 1774-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1774-19#n6.
19. Класифікатор професій ДК 003:2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text.
20. Кодекс законів про працю України: затв. Законом УРСР від 10.12.1971 № 322-VIII ВВР (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print.
21. Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів : постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 373. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2017-%D0%BF#Text.
22. Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів : наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 № 74. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18#Text.
23. Ганф Г. Методичні рекомендації щодо зіставлення кваліфікацій з Національною рамкою кваліфікацій України : проект від 05.03.2015. URL: http://ipq.org.ua/upload/files/files/03_Novyny/2015.03.18_Twinning_final_conference/Final%20Guidelines%20referencing%20Ukraine_UKR.pdf.
24. Melnyk S. Ukraine Late and Iterative Institutionalization. In: Skill Formation in Central and Eastern Europe. A search for Patterns and Directions. Peter Lang GmbH, Berlin, 2022. P. 341–368.
25. The Standards for Educational and Psychological Testing. URL: https://www.apa.org/science/programs/testing/standards.
26. ETS Standards for Quality and Fairness. URL: https://www.ets.org/about/fairness.
27. Bohlinder S., Vidmantas T. EU implications for skill formation in the CCE. In: Skill Formation in Central and Eastern Europe. A search for Patterns and Directions. Peter Lang GmbH, Berlin, 2022. P. 425-450.