ВИЩА ОСВІТА
5’2022

Зоря О. П.
https://orcid.org/0000-0002-5916-4689
Тютюнник Ю. М.
https://orcid.org/0000-0002-9175-3395
Безкровний О. В.
https://orcid.org/0000-0003-1939-8090
Єгорова О. В.
https://orcid.org/0000-0002-6868-2103

ПОРІВНЯННЯ ОЧІКУВАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. З огляду на те, що заклади освіти повинні враховувати очікування стейк­холдерів щодо підготовки фахівців, у статті висвітлено думку здобувачів вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Полтавського державного аграрного університету й потенційних роботодавців щодо підготовки фахівців та задоволеності формуванням фахових компетенцій. Метою дослідження є порівняння очікувань здобувачів вищої освіти й роботодавців стосовно результатів навчання, загальних і фахових компетенцій випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Методами дослідження є: опитування (для узагальнення та аналізу вихідних даних), абстрактно-логічний, порівняльного аналізу, діалектичний, аналізу й синтезу (для теоретичних узагальнень щодо визначення проблем і шляхів їх подолання, формування висновків), табличний та графічний (при представленні результатів дослідження). Встановлено, що як студенти, так і роботодавці вважають необхідними для здобувачів вищої освіти в галузі фінансів знання законодавства, податкової системи, обов’язкових видів страхування; розуміння функціонування банківської системи, уміння складати фінансову звітність та проводити фінансовий аналіз. Окрім того, на думку представників обох груп, випускники повинні вміти працювати із сучасними фінансовими й обліковими комп’ютерними програмами, з базами даних. Знання англійської мови студенти вважають обов’язковою, а роботодавці – бажаною компетентністю. Обов’язковими для випускників є soft skills, зокрема вміння працювати в команді, спілкуватися з клієнтами, інші комунікативні та соціальні навички.
Ключові слова: очікування випускників університетів, вища освіта, вимоги роботодавців, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-5-66-79

Посилання:
1. Вступ 2020: Зареєстровано більше 1 млн заяв, які виші та спеціальності обрали цього року вступники / М-во освіти і науки України. 2020. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/vstup-2020-zareyestrovano-bilshe-1-mln-zayav-yaki-vishi-ta-specialnosti-obirali-cogo-roku-vstupniki.
2. Alshare K., Sewailem M. F. A Gap Analysis of Business Students Skills in the 21st Century a Case Study of Qatar. Academy of Educational Leadership Journal. 2018. Vol. 22. Iss. 1. URL: https://www.abacademies.org/articles/a-gap-analysis-of-business-students-skills-in-the-21st-century-a-case-study-of-qatar-6974.html.
3. De Mauro A., Greco M., Grimaldi M., Ritala P. Human resources for Big Data professions: A systematic classification of job roles and required skill sets. Information Processing and Management. 2018. Vol. 54. Iss. 5. Р. 807–817. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ipm.2017.05.004.
4. Garofalo A., Castellano R., Punzo G., Musella G. Skills and labour incomes: How unequal is Italy as part of the Southern European countries? Quality & Quantity. 2018. No. 52. Р. 1471–1500. DOI: https://doi.org/10.1007/s11135-017-0531-6.
5. Pujol-Jover M., Duque L. C., Riera-Prunera M.-C. The recruit requirements of recent graduates: approaching the existing mismatch. Total Quality Management & Business Excellence. 2022. DOI: https://doi.org/10.1080/14783363.2022.2029695.
6. Marta-Lazo C., Aldea P. G., Curiel E. H. Professional skills and profiles in journalism demanded by companies: Analysis of offers at linkedin and infojobs. Communication and Society. 2018. No. 31 (4). Р. 211-228. DOI: https://doi.org/10.15581/003.31.4.211-228.
7. Sarin C. Analyzing Skill Gap between Higher Education and Employability. Research Journal of Humanities and Social Sciences. 2019. Vol. 10. Iss. 3. Р. 941–948. DOI: https://doi.org/10.5958/2321-5828.2019.00154.2.
8. Sujová E., Cierna H., ˇSimanová L’., Gejdoš P., Štefková J. Soft Skills Integration into Business Processes Based on the Requirements of Employers – Approach for Sustainable Education. Sustainability. 2021. No. 13(24), 13807. DOI: https://doi.org/10.3390/su132413807.
9. Tyra´nska M., Łapczy´nski M. Walczak M, Zi˛ebicki B. The Gap between Higher Business Education and Business Expectations: The Case of Poland. Sustainability. 2021. No. 13, 13809. DOI: https://doi.org/10.3390/su 132413809.
10. Urquía-Grande E., Pérez Estébanez R. Bridging the gaps between higher education and the business world: internships in a faculty of economics and business. Education + Training, 2020. Vol. 63. No. 3. Р. 490-509. DOI: https://doi.org/10.1108/ET-01-2018-0017.
11. Кобідзе Н. Підходи до типологізації ризиків діяльності закладу вищої освіти як суб’єкту ринку освітніх послуг. European Journal of Economics and Management. 2021. Vol. 7, Iss. 3. Р. 9-14. DOI: https://doi.org/10.46340/eujem.2021.7.3.2.
12. Якимова Н. С., Кобідзе Н. Н. Механізм підвищення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці в новій економіці. Ринок праці та зайнятість населення. 2019. № 3(59). С. 44–50. URL: http://surl.li/dzekb.
13. Корнещук В. Співробітництво зі стейкхолдерами як передумова якості вищої освіти. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Сер. : педагогічні науки. 2020. № 1. С. 127–132. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2020_1_24.
14. Нечітайло І., Борюшкіна О., Назаркін П. Стейкґолдер-менеджмент як інструмент соціального партнерства у сфері вищої освіти. Грані. 2022. Т. 25. № 2. С. 72–81. DOI: https://doi.org/10.15421/172226.
15. Піскурська Г. В. Стейкхолдерський підхід у забезпеченні якості вищої освіти. Педагогіка, психологія і соціологія. 2019. № 1(24). DOI: https://doi.org/10.31474/2077-6780-2019-1-69-77.
16. Король С., Якущенко Ю. Передумови конкурентоспроможності молоді на ринку праці. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали ІХ Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 15–16 квіт. 2021 р. Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 290–295. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84707.
17. Кухарська Л. В. Ринок освітніх послуг в Україні: реалії та перспективи. Соціально-правові студії. 2020. Вип. 3(9). С. 184–191. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3252/1/26.pdf.
18. Поліщук О., Овсянкін А. Управління вимогами в системі менеджменту освітньої організації. Економіка та суспільство. 2022. № 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-3.
19. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» : наказ Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 № 729. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/05/2019-11-05-072-finansi-bankivskasprava-ta-strakhuvannya-bakalavr.pdf.
20. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування для другого (магістерського) рівня вищої освіти» : наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 № 866. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zat-verd-zeni%20standarty/2019/06/25/072-finansi-bankivska-sprava-tastrakhuvannya-magistr.pdf.