ВИЩА ОСВІТА
5’2022

Мізюк Б. М.
https://orcid.org/0000-0002-6917-635X
Миронов Ю. Б.
https://orcid.org/0000-0002-9015-506X

ІНТЕРАКТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Підвищення рівня підготовки фахівців у сфері туристичного бізнесу зумовлює потребу в зміщенні акценту з традиційних форм навчання на інноваційні методи та способи організації навчального процесу. Метою статті є систематизація методів і засобів активізації навчального процесу під час проведення занять із фахових дисциплін для підготовки висококваліфікованих спеціалістів сфери туризму. Визначено складові професійної підготовки фахівців цієї сфери, обґрунтовано доцільність використання інтерактивних технологій в інноваційному процесі туристичного бізнесу та в навчальному процесі університетів, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Туризм». Охарактеризовано особливості використання ділових і рольових ігор при підготовці бакалаврів із туризму. В основі цих форм інтерактивного навчання – імітація, що в гіпотетичному режимі спрямована на розв’язання проблем, які виникають у динамічному процесі змін ситуацій при функціонуванні та взаємодії підприємств сфери туризму. На основі принципів інтерактивного навчання для використання в навчальному процесі запропоновано рольову гру «RITUR», що імітує діяльність туристичної фірми й пов’язаних із нею бізнес-партнерів, які забезпечують туристичну діяльність у певному сегменті туристичного ринку; описано її структурно-функціональну схему та методику проведення.
Ключові слова: інтерактивність, інтерактивна технологія, навчальний процес, інтерактивне навчання, групова робота, ділова гра, рольова гра.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-5-80-91

Посилання:
1. Катеруша О. В. Ділові ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів. Вища школа. 2009. № 12. С. 53–60.
2. Сингаївська І. В. Використання інтерактивних методів навчання при підготовці майбутніх фахівців туристичної сфери. Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 квіт. 2021 р. Київ : КРОК, 2021. С. 160–162. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/syngaivska.htm.
3. Скрипник М. І. Інтерактивні технології в післядипломному навчанні : довідник. Київ, 2013. 202 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/7010/.
4. Федорченко В. К., Фоменко Н. А., Скрипник М. І., Цехмістрова Г. С. Педагогіка туризму. Київ : ВД «Слово», 2004. 296 с. URL: https://tourlib.net/books_ukr/pedtur.htm.
5. Федорченко В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2005. 43 с. URL: https://tourlib.net/aref_tourism/fedorchenko.htm.
6. Sushchenko O., Akhmedova O., Stryzhak O. The use of interactive training technologies in teaching academic disciplines for students of tourism specialities. Access to science, business, innovation in digital economy. 2021. Vol. 2(1). P. 28-39. DOI: https://doi.org/10.46656/access.2021.2.1(3).
7. Фурман А. В., Шандрук С. К. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 272 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/803.
8. Hijazi S., Bernard P., Plaisent M., Maguiraga L. Interactive Technology Impact on Qua­lity Distance Education. Electronic Journal of e-Learning. 2003. Vol. 1. Iss. 1. P. 35-44. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1099155.pdf.
9. Pradono S., Astriani M. S., Moniaga J. A Method for Interactive Learning. CommIT Journal. 2013. Vol. 7. № 2. P. 46-48. DOI: https://doi.org/10.21512/commit.v7i2.583.
10. Остап’юк Я. І., Миронов Ю. Б. Проблеми підготовки туристичних кадрів на сучасному етапі розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 28 жовт. 2021 р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2021. 360 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Tezi_III-konf_2021-FINAL.pdf#page=304.
11. Мізюк Б. М. Інтерактивні технології підготовки фахівців у сфері туризму. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали наук. конф., м. Львів, 10–11 трав. 2018 р. Львів : ЛТЕУ, 2018. 386 с. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/mizjuk4.htm.