ВИЩА ОСВІТА
5’2022

Стеценко Б. С.
https://orcid.org/0000-0002-0858-2629
Буряченко А. Є.
https://orcid.org/0000-0002-7354-7491
Гапонюк М. А.
https://orcid.org/0000-0002-1541-0307

ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглядаються існуючі проблеми працевлаштування випускників економічних закладів вищої освіти. Визначено групи факторів, що істотно впливають на процес працевлаштування випускників таких закладів. Акцентовано на кадровій стратегії вітчизняних роботодавців, яка орієнтована не на стратегічні пріоритети, а на можливість покращення роботи в найближчій перспективі. Вказано на наявність значного дисбалансу між ринком праці та ринком освітніх послуг, проблем із виходом на ринок праці випускників-економістів і окреслено можливі шляхи їх подолання. В умовах збройної агресії перед учасниками освітнього ринку України постали складні завдання, пов’язані й із переміщенням низки закладів, і зі зміною пріо­ритетів на ринку праці, й із істотною міграцією потенційних абітурієнтів та студентів за межі України. Розв’язання цих завдань залежить від виваженої та ефективної державної політики в освітній сфері, а також від здатності економічних закладів вищої освіти трансформувати власну стратегію на освітньому ринку України.
Ключові слова: освіта, економічна освіта, заклад вищої освіти, здобувачі вищої освіти, якість вищої освіти, ринок праці, роботодавець.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-5-38-50

Посилання:
1. Вища та фахова передвища освіта в Україні / Держ. служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.08.2022).
2. Загородній М. Ректори запропонували зменшити кількість вишів в Україні – Шкарлет відмовився. Українська правда. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/27/247992/ (дата звернення: 10.08.2022).
3. Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2021 рік / за заг. ред. С. Квіта. Київ : НАЗЯВО, 2022. 232 с. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-2021.pdf.
4. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text.
5. Консолідований рейтинг вишів України 2022 року. Освіта.ua. URL: https://osvita.ua/vnz/rating/51741/ (дата звернення: 10.08.2022).
6. Костюк О. Чому випускники університетів не задовольняють роботодавців. ZN.UA. 2022. URL: https://zn.ua/ukr/EDUCATION/chomu-vipuskniki-universitetiv-ne-zadovolnjajut-robotodavtsiv.html (дата звернення: 10.08.2022).
7. Звіт з моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої та фахової передвищої освіти / М-во освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/pidvedeno-pidsumki-pershogo-monitoringu-pracevlashtuvannya-vipusknikiv-zakladiv-vishoyi-ta-fahovoyi-peredvishoyi-osviti (дата звернення: 10.08.2022).
8. Employment rates of recent graduates (aged 20–34) not in education and training, by level of educational attainment, 2021. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Employment_rates_of_recent_graduates_(aged_20%E2%80%9334)_not_in_education_and_training,_by_level_of_educational_attainment,_2021_(%C2%B9)_(%25).png (дата звернення: 10.08.2022).
9. Білінець М., Буряченко А., Паєнтко Т. Фінансування вищої освіти в Україні у ХХІ столітті: виклики та перспективи їх подолання. Фінанси України. 2021. № 2. C. 98–112. URL: http://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4782.
10. Altbach P. G., Reisberg L., Rumbley L. E. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. 2009. URL: https://www.cep.edu.rs/public/Altbach,_Reisberg,_Rumbley_Tracking_an_Academic_Revolution,_UNESCO_2009.pdf.
11. Щур М. Якою буде вища освіта після COVID-19? У США та Британії університети несуть багатомільйонні збитки. Радіо Свобода. 2020. 6 черв. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/vyshcha-osvita-pislia-koronavirusu/30655858.html (дата звернення: 10.08.2022).
12. Ніколаєв Є., Рій Г., Шемелинець І. У чужих стінах: як долають проблеми переміщені університети. Вокс Україна. URL: https://voxukraine.org/u-chuzhyh-stinah-yak-dolayut-problemy-peremishheni-universytety/ (дата звернення: 10.08.2022).
13. Буряченко А. Є., Гризоглазов Д. В., Славкова А. А. Тренінгові форми навчання у викладанні фінансових дисциплін. Освітня аналітика України. 2020. № 1. С. 62–71. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-1-62-71.