ВИЩА ОСВІТА
4’2020

Гапон В. В.
https://orcid.org/0000-0001-7521-5450
Шараєвська М. І.
https://orcid.org/0000-0002-4647-2471
Дерепа Т. С.
https://orcid.org/0000-0002-1283-7671

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ АТЕСТАЦІЇ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті досліджено процес атестації докторів філософії, які навчалися за новими PhD-програмами, через разові спеціалізовані вчені ради відповідно до сучасних нормативно-правових і законодавчих актів. Виконано аналіз мережі спеціалізованих вчених рад із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук станом на 04.03.2020 за підпорядкуванням, галузями знань, строком дії, кількістю відкритих спеціальностей у одній раді, чисельністю спеціалізованих вчених рад, що функціонують в одній установі. Визначено перелік найбільш затребуваних спеціальностей, проаналізовано склад рад та процес підготовки рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. Розглянуто питання видачі ліцензій закладам вищої освіти й науковим установам на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) та наведено обсяги їх підготовки впродовж 2016–2019 рр. за галузями знань. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на розвиток інформаційно-аналітичної системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів на основі застосування єдиного інтегрованого інформаційного середовища для проведення експерименту з атестації докторів філософії, які навчалися за новими PhD-програмами.
Ключові слова: спеціалізована вчена рада, заклад вищої освіти, науково-дослідна установа, наукові кадри, науково-педагогічні кадри, доктор філософії.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-4-35-46

 

Посилання:
1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page.
2. Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії : постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 167. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-п.
3. Рачинський А. П. Інституційно-правові засади підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні: становлення й розвиток. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Rachinskiy.pdf.
4. Луговий В. І., Семиченко В. А., Кононко О. Л. Модернізація підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі наукових установ АПН України в контексті Болонського процесу: досвід, проблеми, перспективи. Педагогіка і психологія. 2008. № 1. С. 94–102.
5. Головатий М. Наукові кадри вищої кваліфікації: як і де їх готувати. Персонал Плюс. 2007. № 23. С. 5–9.
6. Лобанова Л. С., Гуменюк А. Ю. Система підготовки наукових кадрів як пріоритет розвитку людського капіталу: український контекст. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : економічні науки. 2015. Вип. 10. С. 299–303.
7. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 : постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 283. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2019-%D0%BF.
8. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) : постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF.
9. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 01.03.2020 № 222-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19.
10. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF.
11. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text.
12. Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів : постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF#Text.
13. Про затвердження Переліку наукових спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.09.2011 № 1057. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11.
14. Положення про спеціалізовану вчену раду : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.09.2011 № 1059. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11#Text.