Економіка освіти
1’2020

Гайдук І. С.
https://orcid.org/0000-0003-3144-1469

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОСВІТИ ТА НАУКИ В УКРАЇНІ

Повний текст (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті систематизовано перелік гарантій збереження та примноження пенсійних внесків до професійного недержавного пенсійного фонду (ПНПФ) для працівників сфери освіти та науки. Проведено аналіз загальної кількості педагогічних та науково-педагогічних працівників у розрізі рівнів освіти в Україні. Узагальнено перелік головних суб’єктів у діяльності недержавного пенсійного фонду (НПФ) та систематизовано виконувані ними функції. Запропоновано стимулюючі заходи та окреслено переваги потенційної участі в ПНПФ, завдяки втіленню в життя яких стане можливим суттєве збільшення числа зацікавлених осіб. Проаналізовано існуючий на сьогодні кількісний склад НПФ за регіонами України та показано динаміку структури інвестованих пенсійних активів. Надано пропозиції та рекомендації для суб’єктів ПНПФ, урахування яких сприятиме кращому інформуванню населення та ефективнішому використанню наявних фінансових інструментів. Зроблено висновок, що система стимулів та заохочень у поєднанні із обґрунтованим механізмом автоматичного зарахування покликані стати міцним фундаментом створення ПНПФ для працівників сфери освіти та науки в Україні.
Ключові слова: пенсійне забезпечення, система недержавного пенсійного забезпечення, недержавний пенсійний фонд, професійний недержавний пенсійний фонд.

https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-1-50-61

Посилання:
1. Лондар С. Л., Лондар Л. П. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Фінанси України. 2011. № 9. С. 45–58.
2. Лондар Л. П. Шляхи трансформації державної політики з недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2010. № 2. С. 97–106.
3. Терещенко Г. М. Становлення та розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Наукові праці НДФІ. 2009. № 1 (46). С. 51–59.
4. Цікановська Н. А. Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2014. Вип. 2. С. 188–197.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2014_2_24.
5. Корнєєв В. В. Особливості та етапи розвитку недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України. Ефективна економіка. 2012. № 4.
URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2078.
6. Черненок К. П. Проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Економiка та держава. 2015. № 10. С. 45–48.
7. Освіта в Україні: базові індикатори. Інформаційно-статистичний бюлетень результатів діяльності галузі освіти у 2017/2018 н. р. Київ, 2018. 210 с.
URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/OSVITA-V-UKRAYINI_2018-r.pdf.
8. Державна служба статистики України : офіц. вебсайт.
URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
9. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#n79.
10. Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.
11. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 30.09.2019.
URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/NPF_III_kv%202019.pdf.
12. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НАЦКОМФІНПОСЛУГ).
URL: https://www.nfp.gov.ua.
13. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: оцінка та рекомендації.
URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/07/Voluntary_Private_Pensions_in_Ukraine-Assessment_jul2019_ua.pdf.
14. Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України : офіц. вебсайт.
URL: https://knpf.bank.gov.ua.