ЕКОНОМІКА ОСВІТИ
1’2020

Терещенко Г. М.
https://orcid.org/0000-0002-9458-2843
Лондар Л. П.
https://orcid.org/0000-0002-0873-5664

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Повний текст (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті представлено результати дослідження фінансово-економічної діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) України. Проаналізовано джерела формування та напрями використання коштів спеціального фонду ЗВО. Показано, що переважна більшість закладів вищої освіти не повною мірою використовує усі можливі за віт­чизняним законодавством механізми залучення додаткових фінансових ресурсів, на поточні потреби ЗВО витрачають майже усі зароблені впродовж року кошти, інвестування в розвиток, зокрема у розвиток науково-дослідної діяльності, практично відсутнє. Обґрунтовано, що забезпечення ефективного функціонування та розвитку ЗВО передбачає трансформацію підходів до управління, зокрема: оптимізацію системи фінансування; поширення практики залучення недержавних інвестицій, спрямованих на розвиток ЗВО; активного залучення фінансових можливостей як держави, так і бізнес-середовища, зокрема через використання механізму державно-приватного партнерства та освітнього кредитування; адекватного планування, прогнозування та аналізу використання ресурсів. Зроблено висновок про необхідність посилення підприємницької активності українських ЗВО, що має бути спрямована на розбудову моделей «підприємницького університету» та «академічного капіталізму».
Ключові слова: вища освіта, заклади вищої освіти, фінансово-економічна діяльність закладів вищої освіти, спеціальний фонд закладів вищої освіти, підприємницький університет, академічний капіталізм.

https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-1-36-49

Посилання:
1. Schulte, Peter (2004). The entrepreneurial university: a strategy for institutional development. Higher education in Europe. Vol. 29. No. 2. 187–191.
DOI: 10.1080/0379772042000234811.
2. Jessop, Bob (2018). On academic capitalism, Critical Policy Studies, 12:1, 104-109.
DOI: 10.1080/19460171.2017.1403342.
3. Єдинак Т. С., Нагорна А. С. Система фінансового контролю за коштами спеціального фонду бюджету державних вищих навчальних закладів. Вісник Академії митної служби України. Сер. Економіка. 2011. № 1. С. 131–137.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2011_1%2845%29__18.
4. Ковтунець В. В., Лондар С. Л. Оцінювання вартості освітніх послуг для вищої освіти. Економічний часопис-ХХІ. № 178(7-8). 2019. С. 57–69.
5. Проблеми управління фінансами вищих навчальних закладів : монографія / за заг. ред. А. З. Підгорного. Одеса : ФОП Гуляєва В.М., 2017. 152 с
6. Механізми фінансування та фіскального стимулювання залучення інвестицій у науку і освіту / за заг. ред. Т. І. Єфименко ; наук. ред. А. М. Соколовська. Київ : ДННУ «Акад. фін. управління», 2018. 448 с.
7. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print.
8. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19/print.
9. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19/print.
10. Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1146.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1146-2019-п.