ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
1’2020

Денисюк О. Я.
https://orcid.org/0000-0001-8584-0647
Титаренко Н. В.
https://orcid.org/0000-0002-5837-393X

МОЖЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ДЛЯ ЯКІСНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Повний текст (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглядаються результати моніторингу «Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи», проведеного в жовтні-листопаді 2019 року. Окреслені Концепцією Нової українською школи (Концепція НУШ) завдання і виклики вимагають постійного відстеження їх поступального впровадження з метою запобігання ризикам (які, безумовно, виникатимуть у процесі її реалізації), отримання органами управління освітою об’єктивної інформації про перебіг реформи для оперативного реагування і прийняття виважених управлінських рішень. Таким інструментом є моніторинг, який проводиться два роки поспіль з метою відстеження готовності суб’єктів освітньої діяльності до викладання згідно принципів НУШ. Для досягнення мети дослідження обрано метод збору інформації – опитування, а саме онлайн-анкетування, що дозволило дистанційно й оперативно провести опитування й зібрати статистичні дані по стан упровадження НУШ крізь призму діяльності вчителів початкових класів для їх подальшого аналізу. Аналітичні матеріали, підготовлені за результатами аналізу статистичних даних, включили висновки щодо готовності вчителів початкових класів до викладання за новим Державним стандартом початкової освіти, а також рекомендації для якісного впровадження реформи НУШ.
Ключові слова: нова українська школа, реформа освіти, компетентнісний підхід, Концепція, діяльність учителя.

https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-1-116-127

Посилання:
1. Про схвалення концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р.
URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934.
2. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти. Теорія і практика. Київ : ВД «Шкільний світ», 2006. C. 12.
3. Майоров А. Н. Мониторинг в образовании.
URL: https://docplayer.ru/28662253-Mayorov-a-n-monitoring-v-obrazovanii.html.
4. Рудницька Н. Ю. Використання інтегрованого навчання на уроках математики в початкових класах / Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи ; за заг. ред.: В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Завязун. Житомир : ФОП «Н. М. Левковець», 2018. У 2-х ч. Ч. 1. С. 248–251.
5. Загальнодержавне дослідження процесу запровадження концепції Нової ук­раїнської школи в закладах загальної середньої освіти (анкетування вчителів початкової школи).
URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Doslidzhennya_NUSH_2019.pdf.