ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
1’2021

Денисюк О. Я.
https://orcid.org/0000-0001-8584-0647
Титаренко Н. В.
https://orcid.org/0000-0002-5837-393X

МОНІТОРИНГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (на прикладі дослідження щодо професійної орієнтації учнів у закладах загальної середньої освіти)

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглянуто особливості застосування моніторингу як складової управлінської діяльності для відстеження стану реформування загальної середньої освіти в реаліях Нової української школи (НУШ). Моніторингові педагогічні дослідження дають змогу збирати статистичні дані (кількісні показники) щодо якісних характеристик організації освітньої діяльності в умовах упровадження концептуальних засад НУШ. Отримані дані дають підстави для певних висновків про стан упровадження реформи та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення досліджуваного процесу. Крім того, оприлюднені й подані в Міністерство освіти і науки України звіти слугують джерелом об’єктивної інформації, яку менеджери всіх рівнів управління освітою враховують при прийнятті управлінських рішень. У статті практичне використання результатів такого спостереження для формулювання висновків і рекомендацій розглядається на прикладі базового моніторингового дослідження щодо професійної орієнтації учнів у закладах загальної середньої освіти, виконаного ДНУ «Інститут освітньої аналітики» в жовтні–листопаді 2020 р. методом онлайн-анкетування. Анкета охоплювала різні аспекти профорієнтації, а саме: наявність програм відповідної тематики, періодичність проведення профорієнтаційних заходів, форми співпраці закладів освіти з центрами кар’єри та зайнятості тощо. Зібрані статистичні дані й підготовлена аналітична інформація уможливили формулювання певних висновків і рекомендацій, котрі слугуватимуть обґрунтуванням для прийняття управлінських рішень щодо осучаснення форм і методів профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти.
Ключові слова: профорієнтаційна робота, заклад загальної середньої освіти, моніторинг, педагогічний моніторинг, статистичні дані, освітня діяльність.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-1-93-103
Посилання:
1. Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості за­гальної середньої освіти : монографія / за ред. О. І. Ляшенко. Київ : Пед. думка, 2011. 160 с.
2. Подмазін С. І. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління освітніми системами. Освіта і управління. 1997. Т. 1. № 1. С. 137–139.
3. Інформаційне і аналітичне забезпечення системи моніторингу / А. О. Морозов та ін. Науково-технічна інформація. 2002. № 3. С. 18–23.
4. Телешун С. О., Рейтерович І. В. Моніторинг джерел інформації в системі державного управління : навч. посіб. / за заг. ред. С. О. Телешуна. Київ : НАДУ, 2009. 36 с. URL: http://center.kr-admin.gov.ua/pdf/tel.pdf.
5. Уилмс Д. Системы мониторинга и модель «Вход – выход». Директор школы. 1995. № 1. С. 36–41. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/753/694/1217/Sistemy_monitoringa_i_model_x27vhod-vyhodx27_x28Uilms_D.x29.rtf.
6. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
7. Валентюк І. Поняття та сутність моніторингу в системі регіонального управління. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. № 1. С. 147–152.
8. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text.
9. Шестаковська Т. Л. Методика оцінки ефективності функціонування закладів загальної середньої освіти. Ефективна економіка. 2013. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2050.
10. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.
11. Базове моніторингове дослідження щодо професійної орієнтації учнів у закладах ЗСО. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zvit_Proforientatsiya_2020_sajt.pdf.