ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
1’2022

Шевченко М. М.
https://orcid.org/0000-0003-3386-9856
Сімахова А. О.
https://orcid.org/0000-0001-7553-4531

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Розглянуто структуру загальної середньої освіти в Україні. Виокремлено та охарактеризовано часові періоди й особливості розвитку цієї сфери. Мета статті – дослідження проблем реформування системи закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) в рамках концепції Нової української школи з 12-річною шкільною освітою. Особливу увагу зосереджено на питаннях запровадження профільної середньої освіти. У дослідженні використано загальнонаукові методи аналізу даних, зокрема, синтез, аналіз, систематизацію даних та ін. Проаналізовано динаміку розвитку ЗЗСО, чисельності учнів та педагогічних працівників у них, у т. ч. за регіонами України. Авторами розраховано чисельність учнів і педагогічних працівників на один заклад загальної середньої освіти, кількість закладів на один район та середню площу, яка обслуговується одним закладом, що дало змогу зробити висновки про наявність певних регіональних диспропорцій у розвитку загальної середньої освіти. Розглянуто основні проблеми, які виникають при реформуванні загальної середньої освіти в Украї­ні. Зазначено, що реалізація положень із формування мережі ліцеїв тільки в містах із населенням понад 50 тис. осіб спричинить загострення проблем доступності освіти та підвезення учнів і вчителів, виникнення диспропорцій у розвитку регіонів, зумовить потребу в розбудові необхідної інфраструктури, а отже, й у додаткових інвестиціях.
Ключові слова: загальна середня освіта, реформа «Нова українська школа», заклади загальної середньої освіти, учні, профільне навчання, регіони України.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-1-67-79

Посилання:
1. Загородня А. А. Реформування середньої освіти в добу незалежності: система профільного навчання старшої школи. Нова педагогічна думка. 2020. № 3 (103). С. 17–20. DOI: 10.37026/2520-6427-2020-103-3-17-20.
2. Закірова С. Профільна шкільна освіта України. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2835:profilna-shkilna-osvita-v-ukrajini-2&catid=71&Itemid=382 (дата звернення: 09.10.2021).
3. Лісова Н. І. Державно-громадське управління розвитком загальної середньої освіти в малих містах України : монографія. Черкаси : Вид. Пономаренко Р. В., 2018. 360 с.
4. Тарасенко Н. Сучасний стан освітньої реформи в Україні як передумова для подальших трансформацій системи освіти. Шляхи розвитку української науки: суспільний дискурс. 2021. № 6. С. 9–18. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/nauka/2021/06nauka.pdf (дата звернення: 09.10.2021).
5. Титаренко Н. В. Упровадження реформи «Нова українська школа». Актуальні питання реформування освіти в Україні : монографія / за ред. С. Л. Лондара. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2018. С. 78–102. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/monogr_Akt_pit_ref_osv_Ukr-pe4at.pdf.
6. Чижевський Б. Г. Що нав’язують українським дітям у «Новій українській школі»? (Проблеми реалізації нової редакції Закону України «Про освіту»). Київ, 2019. 181 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/717929/1/Борис_Чижевський.pdf.
7. Реформа освіти і науки / Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-osviti (дата звернення: 23.02.2021).
8. Статистичний щорічник України за 2019 рік / за ред. І. Є. Вернера ; Державна служба статистики України. Київ, 2020. 465 c. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019.pdf.
9. Вільна українська школа / за ред. С. Ф. Черкасенко. 1917. № 1. С. 32–35.
10. Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про організацію навчальної роботи і внутрішній розпорядок у початковій, неповній середній і середній школі». Збірник наказів та розпоряджень НКО УСРР. 1935. № 34. С. 2–4.
11. Stukalo N., Simakhova A., Shmarlouskaya H. Special features of formation of the source base for economic socialization. Problems and Perspectives in Management. 2019. No. 17 (3). P. 271-279. DOI: 10.21511/ppm.17(3).2019.22.
12. Заклади загальної середньої освіти в Україні / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 08.07.2021).
13. Регіони України 2018 : стат. зб. Ч. І. / за ред. І. Є. Вернера. Київ, 2018. 316 с.
14. Сімахова А. О. Теоретичне обґрунтування інноваційно-інвестиційних аспектів забезпечення позитивної соціально-економічної динаміки. Економічний простір. 2012. № 68. С. 114–119. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2012_68_14.
15. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення: 31.03.2021).
16. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія / за заг. ред. В. Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України. Київ, 2021. 384 с. DOI: https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua (дата звернення: 10.09.2021).
17. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти : Закон України від 15.07.2021 № 1658-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1658-20#n2 (дата звернення: 10.09.2021).