ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
2’2021

Ткаченко В. В.
https://orcid.org/0000-0002-3389-9935
Дронь Т. О.
https://orcid.org/0000-0003-1374-5610

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ НУШ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглянуто інноваційні підходи до організації освітнього процесу в початковій школі в контексті запровадження концепції Нової української школи (НУШ), їх роль у розвитку дитини як особистості, важливість трансформації освітнього процесу в умовах упровадження реформи. Серед ключових аспектів початкової освіти розглянуто ідеологію дитиноцентризму як основу особистісно орієнтованої моделі освіти, у межах якої в організації освітнього процесу максимально повинні враховуватися права кожної дитини, її здібності, а також потреби й інтереси. У матеріалі також було проаналізовано оновлену структуру освітнього процесу в початковій школі, зокрема її розподіл на два цикли навчання: адаптаційно-ігровий і основний, що є одним із шляхів реалізації особистісно орієнтованої моделі навчання. Такий розподіл передбачає врахування вікових особливостей психофізіологічного, пізнавального розвитку та потреб учнів. У контексті НУШ важливої ролі набуває організація освітнього середовища, яке має бути творчим та забезпечувати використання різних форм ро­боти, сприяти розвитку в учнів стійкого пізнавального інтересу; його створення – це спільна діяльність усіх учасників освітнього процесу. Також наведено результати досліджень щодо ключових аспектів реформи НУШ.
Ключові слова: дитиноцентризм, інновації, компетентності, концепція, нова україн­ська школа, освітній процес, особистість, підходи, початкова освіта, цінності.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-2-117-127

Посилання:
1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 17.02.2021).
2. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення: 17.02.2021).
3. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи : наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №  283. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nop/3metodichni-rekomendatsii.pdf.
4. Державний стандарт початкової освіти : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#top.
5. Бібік Н. М. Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ : Плеяди, 2017. 206 с.
6. Водолазька Т. В. Освітнє середовище як «третій учитель». Точка зору. 2018. № 4 (181). С. 10–12.
7. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. Київ : Пед. думка, 2008. 424 с.
8. Ляшенко О. І. Пріоритети розвитку української школи в умовах реформування освіти. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Сер. : педагогічна. 2016. Вип. 22. С. 39–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2016_22_13.
9. Набок М. В. Дитиноцентризм – стрижневий вектор розвитку загальної середньої освіти України початку 21-го століття. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. Вип. 3 (78). C. 159–172.
10. Онищук Л. А. Нова українська школа: реалії та перспективи. Український педагогічний журнал. 2018. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2018_1_8.
11. Онопрієнко О. В. Нова українська школа: актуалітети модернізації початкової загальної освіти. Проблеми сучасного підручника. 2017. Вип. 19. С. 244–252. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2017_19_29.
12. Савченко О. А. Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи і учнів. Директор школи, ліцею, гімназії. 2018. Т. 19. № 2. С. 4–10. URL: https://director-ua.info/index.php/dslg/article/view/51.
13. Carlson P. A. Advanced Educational Technologies – Promise and Puzzlement (Rose-Hulman Institute of Technology). Journal of Universal Computer Science. 2018. Vol. 4. Issue 3. P. 210-215.
14. Дослідження умов реформування загальної середньої освіти на початку 2018–2019 н. р. в контексті освітньої діяльності вчителів 1 класів : аналіт. звіт. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Doslidzhennya-umov-reformuvannya-zagalnoyi-serednoyi-osviti-na-pochatku-2018-2019-n.-r.-v-konteksti-osvitnoyi-diyalnosti-vchiteliv-1-klasiv_2018.pdf.
15. Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи : аналіт. звіт. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Doslidzhennya-shhodo-gotovnosti-pedagogichnih-pratsivnikiv-do-realizatsiyi-Kontseptsiyi-Novoyi-ukrayinskoyi-shkoli_2019.pdf.
16. Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи : аналіт. звіт. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/13.-Teachers_Report_2020.pdf.
17. Нова українська школа : концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.