ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
2’2022

Гапон В. В.
https://orcid.org/0000-0001-7521-5450
Чимбай Л. Л.
https://orcid.org/0000-0002-4647-2471

ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ РОЗРОБЛЕНОГО ПРОГНОЗУ КОНТИНГЕНТУ УЧНІВ У ДЕННИХ ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглянуто питання оцінювання розроблених авторами прогнозів чисельності першокласників і контингенту учнів у денних закладах загальної середньої освіти в розрізі регіонів України й типу місцевості. Аналіз опрацьованих наукових джерел засвідчив, що проблема використання методів розрахунку прогнозних значень ключових показників системи загальної середньої освіти, оцінки точності прогнозу залишається актуальною та потребує подальшого вивчення. Це дослідження є продовженням наукових робіт щодо визначення потреби в педагогічних працівниках на основі прогнозування ключових показників у сфері загальної середньої освіти на 2020/2021–2024/2025 н. рр. Фактичні значення освітніх показників, отримані в результаті опрацювання статистичних даних на початок 2020/2021 н. р., дали змогу перевірити адекватність розробленої моделі прогнозування й отримати математичні характеристики точності прогнозної оцінки на основі визначення відхилення (абсолютного та відносного) між фактичним і прогнозним значеннями досліджуваних показників. Згідно з результатами аналітичного дослідження, числові значення оцінки прогнозу для більшості регіонів перебувають у межах статистичної похибки та доводять високий рівень точності прогнозування цих показників. Предметом подальшого дослідження має бути вдосконалення методології прогнозування ключових показників системи загальної середньої освіти з урахуванням викликів воєнного стану, а також побудова факторних моделей із використанням методів регресійного й кореляційного аналізу та визначення критеріїв оптимальності розроблених моделей.
Ключові слова: прогнозування, чисельність першокласників, контингент учнів, прогнозна оцінка, математичні характеристики точності прогнозування, прогностична модель, загальна середня освіта.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-2-72-87

Посилання:
1. Геєць В. М. Наслідки демографічних викликів для економічного зростання в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2011. № 1 (15). С. 3–23. URL: http://www.dse.org.ua/arhcive/15/1.pdf.
2. Лібанова Е. М. Прогноз демографічного розвитку України на період до 2050 року. Демографія та соціальна економіка. 2007. № 2. С. 260–268. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/9895/34-Libanova.pdf.
3. Макарова О. В. Демографічна політика: сучасні реалії та перспективи. Демографія та соціальна економіка. 2007. № 1. С. 3–11. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11688/01-Makarova.pdf?sequence=1.
4. Пономаренко В. С. Проблеми підготовки компетентних економістів і менеджерів в Україні. Офіційний вебсайт ХНЕУ. 2012. 27 лют. URL: http://competence.in.ua/1-1-forecasting-quantitative-indices-dynamics-education-system-ukraine.
5. Теліженко О. М., Мельник О. В. Світовий досвід прогнозування потреби національної економіки у кваліфікованих кадрах. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : державне управління. 2016. Т. 281. Вип. 269. С. 103–111. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2016_281_269_18.
6. Дибач І. П. Визначення необхідної кількості науково-педагогічних працівників вітчизняних закладів вищої освіти. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : економічні науки. 2020. Вип. 37. С. 50–55. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2020-37-9.
7. Ільїч Л. М. Методичні підходи до прогнозування кваліфікованої робочої сили: досвід ЄС та України. Україна: аспекти праці. 2016. Вип. 5–6. С. 3–10.
8. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. 396 с.
9. Моніторинг забезпечення педагогічними працівниками закладів освіти: методологічні підходи до прогнозування / С. Л. Лондар, Г. М. Терещенко, В. В. Гапон та ін. ; ДНУ «Ін-т освітньої аналітики». Київ, 2020. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/1-na_sajt_AZ_Monitoring_potrebi_ZO_u_pedpratsivnikah-final.pdf.
10. Гапон В. В., Барабаш О. А., Чимбай Л. Л. Аналіз демографічної ситуації та прогнозне оцінювання чисельності учнів перших класів. Освітня аналітика України. 2021. № 2. С. 101–116. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-2-101-116.
11. Грабовецький Б. Є. Основи економічного прогнозування : навч. посіб. Вінниця : ВФ ТАНГ, 2000. URL: https://buklib.net/books/21986/.
12. Чисельність наявного населення України на 1 січня : стат. зб. (2008–2018 рр.)  / Державна служба статистики України. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/index.asp.
13. Інформаційний бюлетень «Заклади загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватні заклади (2019/2020 н. р. та 2020/2021 н. р.)». URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/BYULETEN-76-RVK-19-20_-20-21.pdf.