ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
3’2021

Денисюк О. Я.
https://orcid.org/0000-0001-8584-0647
Титаренко Н. В.
https://orcid.org/0000-0002-5837-393X

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ІНДИКАТОР РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. У статті розглянуто питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а саме вчителів закладів загальної середньої освіти, як індикатора відстеження стану реалізації реформи загальної середньої освіти в реаліях Нової української школи (НУШ). Моніторингові педагогічні дослідження, що проводяться Інститутом освітньої аналітики протягом трьох років із моменту започаткування реформи загальної середньої освіти, дають можливість збирати статистичні дані про стан реалізації інноваційних процесів у загальній середній освіті. У статті розглянуто один із компонентів реформи НУШ, а саме підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підходи до якого суттєво змінилися в рамках реалізації реформи. Можливості вибору форм, видів підвищення кваліфікації, суб’єктів, що надають такі освітні послуги, – це ті новації, які започаткувала реформа та які покладено в основу переліку освітніх індикаторів із підвищення кваліфікації вчителів закладів ЗСО в рамках їхньої діяльності в НУШ. Проведене Інститутом у травні–червні 2021 р. моніторингове дослідження дало змогу з’ясувати, чи скористалися вчителі початкових класів запропонованими державою можливостями для підвищення фахових компетентностей та як на це вплинули стаж роботи вчителя, його вік і тип місцевості, де розташований заклад ЗСО. Зібрані статистичні дані, що є основою освітніх індикаторів, наприклад «кількість учителів, які протягом останнього року підвищували кваліфікацію», визначили, що більшість учителів, використовуючи різні освітні платформи, осучаснюють свої педагогічні знання/компетентності, а отже, зацікавлені в успішній реалізації реформи НУШ.
Ключові слова: освітні індикатори, заклад загальної середньої освіти, моніторинг, педагогічний працівник, підвищення кваліфікації, статистичні дані.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-3-88-102

Посилання:
1. Шлейхер А. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття / пер. з англ. Г. Лелів. Львів : Літопис, 2018. 296 с.
2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII (у редакції від 08.08.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
3. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934.
4. Концептуальні засади психолого-педагогічної підготовки конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти: на вибірці науково-педагогічних працівників / авт. кол. : Л. М. Сергеєва, О. І. Бондарчук, М. І. Скрипник та ін. ; наук. ред. Г. О. Козлакова. Київ : ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2015. 40 с.
5. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ (у редакції від 08.08.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.
6. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text.
7. Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладів загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» : наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 № 2736-20. URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz_2736.pdf.
8. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2020 році : постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 105. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105-2020-%D0%BF#Text.
9. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році : постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 № 476. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/476-2021-%D0%BF#Text.
10. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : Пед. думка, 2016. 448 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/7-natsionalna-dopovid-pro-stan-i-rozvitok-osviti-v-ukraini.pdf.
11. Вознюк О. М. Післядипломна педагогічна освіта в Україні як важлива ланка професійного вдосконалення кадрів, розвитку та компетентнісного зростання педагогічних кадрів відповідно до вимог державної політики в галузі освіти. URL: http://zippo.net.ua/data/files/2017/kaf_psihol/metod_rob/2017.03.10/a1.pdf.
12. Загальнодержавне моніторингове дослідження впровадження реформи НУШ. Інформаційно-аналітичні матеріали / М-во освіти і науки України, ДНУ «Ін-т освітньої аналітики». URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_NUSH_21_dlya-sajtu.pdf.