ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
3’2021

Ткаченко В. В.
https://orcid.org/0000-0002-3389-9935
Дронь Т. О.
https://orcid.org/0000-0003-1374-5610

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НУШ У ПІЛОТНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 4 КЛАСІВ 2020/2021 н. р.

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. У статті наведено результати опитування батьків учнів початкових класів, проведеного в рамках моніторингу стану реалізації НУШ, як дієвого інструменту для оцінювання ефективності реалізації НУШ у пілотних закладах освіти. Серед основних розкритих у матеріалі аспектів – оцінка ступеня змін у розвитку учнів, ставлення батьків до особливостей освітнього процесу їхніх дітей у контексті нових підходів до навчання, сформованості в учнів пілотних класів наскрізних умінь (м’яких навичок) при впровадженні нових методів і підходів, адже саме батьки учнів мають можливість своєчасно відслідкувати зміни в настрої та розвитку своїх дітей. Більшість батьків учнів констатують позитивні зміни в навчанні, формуванні вмінь і навичок своїх дітей у контексті впровадження нового Державного стандарту початкової освіти. Значна частка батьків зауважили, що їхні діти перебували в позитивному, оптимістичному й піднесеному настрої. Результати опитування дали змогу оцінити вплив від упровадження нового Державного стандарту початкової освіти та визначити подальші кроки щодо реалізації реформи НУШ, з’ясувати ставлення батьків як учасників освітнього процесу до новацій в українській освіті.
Ключові слова: батьки учнів, зміни, компетентності, м’які навички, НУШ, опитування, особливості навчального процесу, пілот.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-3-103-112

Посилання:
1. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#top.
2. Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 1028. URL: https://imzo.gov.ua/2017/07/17/nakaz-mon-ukrajiny-vid-13-07-2017-1028-pro-provedennya-vseukrajinskoho-eksperymentu-na-bazi-zahalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv/.
3. Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 № 1146. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1146729-20#Text.
4. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
5. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ. Дата оновлення: 01.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.
6. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи : наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №  283. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nop/3metodichni-rekomendatsii.pdf.
7. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи / М-во освіти і науки України. 2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.
8. Онищук Л. А. Нова українська школа: реалії та перспективи. Український педагогічний журнал. 2018. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2018_1_8.