ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
3’2021

Гапон В. В.
https://orcid.org/0000-0001-7521-5450
Шараєвська М. І.
https://orcid.org/0000-0002-4647-2471
Дерепа Т. С.
https://orcid.org/0000-0002-1283-7671

ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКАХ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. Метою статті є прогнозне оцінювання освітніх показників для визначення потреби в педагогічних кадрах у системі загальної середньої освіти України на основі даних демографічної та освітньої статистики. У статті обґрунтовано метод розрахунку прогнозних значень ключових показників, зокрема чисельності учнів перших класів, загального контингенту учнів, чисельності учнів дев’ятих класів, які продовжать навчання в десятих класах, чисельності педагогічних працівників, учителів і вчителів-пенсіонерів, котрі викладають предмети, тощо. Запропонована модель для визначення потреби в педагогічних працівниках забезпечує прогнозне оцінювання вітчизняної системи загальної середньої освіти загалом по Україні та уможливлює аналіз складових цієї системи, в тому числі окремих регіонів, типів поселення (місто, село), за показниками загального контингенту учнів та їх розподілу за класами, чисельності педагогічних кадрів та їх розподілу за предметами викладання. Проведений аналіз чисельності вчителів-пенсіонерів дає змогу визначити необхідну орієнтовну потребу в підготовці фахівців із вищою освітою з метою залучення їх до викладацької роботи в закладах загальної середньої освіти на найближчі роки. Наведено результати прогнозного розрахунку показників розвитку загальної середньої освіти на період 2020/2021–2024/2025 н. рр.
Ключові слова: загальна середня освіта, прогнозування, педагогічні працівники, контингент учнів, статистичні показники.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-3-70-87

Посилання:
1. Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М. Статистика : підручник. Київ : КНЕУ, 2000. 467 с.
2. Головач А. В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 334 с.
3. Кремень В. Синергетична модель розвитку освіти як відповідь на виклики сьогодення. Рідна школа. 2010. № 6. С. 3–6. URL: http://nbuv.gov.ua/ujrn/rsh_2010_6_3.
4. Осауленко О. Г. Національна статистична система: стратегічне планування, методологія та організація : монографія. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2008. 415 с.
5. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ : К.І.С., 2004. 128 с.
6. Лукіна Т. О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика. Київ : ВД «Шкіл. світ» : Видавець Л. Голіцина, 2006. 128 с.
7. Ляшенко О. Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти : монографія. Київ : Пед. думка, 2011. 160 с.
8. Паращенко Л. Наукове обґрунтування критеріїв і показників для національної системи моніторингу якості освіти. Наукове обґрунтування якості освіти. 2009. Т. 12. № 3–4. С. 110–117.
9. Пугачова М. В. Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств : монографія. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2007. 535 с.
10. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. 396 с.
11. Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2003. 188 с.
12. Пашута М. Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2005. 408 с.
13. Пономаренко В. С. Прогнозування динаміки кількісних показників системи освіти України. Економіка розвитку. 2011. № 2. С. 5–10.
14. Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослідженні соціально-економічних систем : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2009. 432 с.
15. Гринькевич О. Прогнозування попиту на ринку освітніх послуг в Україні (на прикладі обсягів вступу у ВНЗ України). Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 2. С. 83–89. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2016_2_17.
16. Динаміка кількості учителів, які викладають окремі предмети, за 2014/2015–2019/2020 навчальні роки (дані форми 83-РВК «Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» : інформ.-аналіт. зб. 105 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/RVK_II_rozdil_1_grafa.pdf.
17. Динаміка кількості учителів, які викладають окремі предмети, за 2015/2016–2020/2021 навчальні роки (дані форми 83-РВК «Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти») : інформ.-аналіт. зб. 105 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/06_05-83-RVK_II_rozdil_1_grafa.pdf.
18. Динаміка кадрового складу педагогічних працівників у денних закладах загальної середньої освіти за 2014/2015–2019/2020 навчальні роки (дані форми 83-РВК «Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти») : інформ.-аналіт. зб. 178 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/83-RVK_I_rozdil_1_grafa.pdf.
19. Динаміка кадрового складу педагогічних працівників у денних закладах загальної середньої освіти за 2015/2016–2020/2021 навчальні роки (дані форми 83-РВК «Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти») : інформ.-аналіт. зб. 178 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/83-RVK_I_rozdil_1_grafa_z-2020_2021.pdf.