ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
3’2022

Чимбай Л. Л.
https://orcid.org/0000-0002-4647-2471
Попкова Л. В.
https://orcid.org/0000-0002-9434-1775

ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. У статті проаналізовано стан матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) України як однієї з важливих складових ефективного функціонування навчального закладу та реалізації цільової програми підтримки й розвитку молодого покоління. Розглянуто наукові праці вітчизняних учених щодо особливостей оцінювання матеріально-технічного забезпечення та формування моделі управління його розвитком у соціальній сфері, а також публікації, де висвітлено зарубіжний досвід розбудови муніципальної освіти. Вказано нормативно-правові й законодавчі акти, на підставі яких здійснюється формування та розвиток матеріально-технічної бази ЗЗСО. Окреслено проблеми, що виникли при оцінюванні ключових показників матеріально-технічного забезпечення внаслідок повномасштабного вторгнення рф на територію України, визначено особливості збору інформації про стан системи загальної середньої освіти в умовах воєнного часу. Аналіз виконано із застосуванням загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, за допомогою яких створено інформаційну базу показників матеріально-технічного забезпечення, виокремлено чинники, які необхідно враховувати для їх раціонального формування. Наведено результати аналізу розміру загальної й орендованої площі у ЗЗСО, площі, яка надається в оренду, кількості класних кімнат та розподілу їхньої площі на одного учня, кількості навчальних кабінетів у розрізі регіонів, типів місцевості (міські поселення, сільська місцевість) і закладів (початкові, гімназії, ліцеї) за 2016/2017–2021/2022 н. рр. Аналіз проводився з метою вивчення проблем матеріально-технічного забезпечення ЗЗСО й визначення шляхів їх розв’язання в повоєнний час.
Ключові слова: матеріально-технічна база, заклади загальної середньої освіти, аналітичні показники, навчальні кабінети, будівлі, приміщення.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-3-75-93

Посилання:
1. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.
2. Кульчицька Н. Є. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення муніципальної освіти та можливості адаптації її до вітчизняних реалій. Вісник ТНЕУ. 2020. № 3. С. 69–85. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.069.
3. Кінаш І. П. Формування моделі управління розвитком матеріально-технічної бази соціальної сфери України. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 1. С. 225–230. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2016_1_27.
4. Іванюк Г. І. Матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської школи в Україні (1958–2000 рр.). Джерела. 2008. № 3-4. С. 94–100. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/1940.
5. Іванюк Г. І. Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х – 90-ті рр. ХХ століття) : автореф. дис. … д-ра педагог. наук : 13.00.01. Київ, 2014. 46 с. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7160/1/H_Ivaniuk_SPZRSShY_AD_2014.pdf.
6. Гапон В. В., Барабаш О. А. Моніторинг показників матеріально-технічного забезпечення закладів вищої освіти. Освітня аналітика України. 2021. № 1. С. 39–54. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/3_Gapon_Barabash_112_2021_39_54.pdf.
7. Низковська О. В., Чуприна О. Б. Обладнання закладів освіти. Збірник нормативно-правових актів щодо матеріально-технічного забезпечення галузі освіти / за ред. Г. М. Наконечної. Київ : ДНУ «ІМЗО», 2019. 237 с. URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Obladnannya-zakladiv-osvtiy.pdf.
8. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
9. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text.
10. Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.12.2012 № 1423. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13#Text.
11. Україна. Гуманітарна ситуація. Звіт № 14 / UNISEF. 2022. URL: https://www.unicef.org/ukraine/media/20301/file/UA_UNICEF_Ukraine_Humanitarian_Situation_Report_No_14_17_24_May.pdf.