ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
3’2022

Шкіренко О. В.
https://orcid.org/0000-0003-3184-3660

АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. У статті висвітлено аксіологічний аспект розвитку духовності учасників педагогічної взаємодії. Проаналізовано наукові праці на предмет дослідження в них об’єктивних чинників, які актуалізують проблему формування цінностей і духовного потенціалу особистості. Доведено, що останнім часом велика увага приділяється вивченню цінностей та духовності в історичному контексті. Визначено, що психологічні особливості розвитку цінностей і духовності педагогів полягають в актуалізації вищих психічних функцій особистості й психологічних механізмів її духовного розвитку. З’ясовано, що духовність співвідноситься з потребою в пізнанні світу, себе, сенсу та призначення свого життя, проявляється в усвідомленому прагненні людини до досконалості й спонукає її служити людям, істині, добру, красі, постійно прагнути самовдосконалення та самореалізації. Акцентовано на дослідженні рівня розвитку духовних цінностей, духовності, духовного потенціалу педагогів. Доведено, що існує залежність, взаємовплив, взаємодетермінація між розвитком духовності, духовним потенціалом і ціннісною орієнтацією особистості. Отже, аксіологічний аспект розвитку духовності учасників педагогічної взаємодії полягає в урахуванні когнітивних, емоційних, мотиваційно-вольових процесів, в актуалізації вищих психічних функцій особистості (свідомості, самосвідомості, волі) та психологічних механізмів духовного розвитку особистості.
Ключові слова: аксіологія, духовність, духовно-моральні цінності педагогів.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-3-94-103

Посилання:
1. Горлинський В. В. Філософія безпеки і сталого людського розвитку: ціннісний вимір. Київ : ПАРАПАН, 2011. 378 с. URL: http://arhe.com.ua/product/flosofja-bezpeki-stalogo-ljudskogo-rozvitku-cnnsnij-vimr/.
2. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ (у редакції від 08.08.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.
3. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text.
4. Крижко В. В. Антологія аксіологічної парадигми управління освітою : навч. посіб. Київ : Освіта України, 2005. 440 с.
5. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М. : Мысль, 1991. 299 с.
6. Дика Н. М., Глазова О. П. Формування аксіологічного простору особистості в процесі навчання української мови. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2021. № 2 (67). С. 48–54. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38806.
7. Ткачова Н. О. Аксіологічний підхід до організації педагогічного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі : монографія. Луганськ : ЛНПУ ім. Т. Г. Шевченка ; Харків : Каравела, 2006. 300 с.
8. Ярошенко А. О. Ціннісний дискурс освіти : монографія. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. 156 с.
9. Боришевський М. Й. Духовні цінності в становленні особистості громадянина. Педагогіка і психологія. 1997. № 1. С. 144–150.
10. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.
11. Савчин М. В. Духовний потенціал людини. Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» Прикарпатського ун-ту, 2001. 203 с.
12. Помиткін Е. О. Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості : посібник. Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2013. 144 с.
13. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ : Пед. думка, 2001. 516 с.
14. Біблія. Київ : УБТ, 2010. 1523 с.
15. Зязюн I. А. Духовна еліта у суспільстві: інтелігентність і громадянськість. Проб­леми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. 2003. Вип. 1 (5). С. 32–41.
16. Павлик Н. В. Ціннісна детермінація морального становлення особистості в юнацькому віці : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ, 2006. 270 с.
17. Сухомлинська О. В. Духовно-моральне виховання дітей та молоді в координатах педагогічної науки і практики. Шлях освіти. 2006. № 1. С. 2–7.