ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
4’2020

Ткаченко В. В.
https://orcid.org/0000-0002-3389-9935
Дронь Т. О.
https://orcid.org/0000-0003-1374-5610

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ ОСВІТИ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД НУШ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВ 2018/2019 н. р.

Повний тест (pdf)
Мова: Англійська
Анотація. У статті представлено детальний аналіз результатів опитування батьків учнів, які навчаються за концептуальними засадами Нової української школи. Опитування респондентів проводилося в межах загальнодержавного дослідження запровадження Концепції НУШ у закладах загальної середньої освіти шляхом анкетування, результати було опрацьовано та візуалізовано за допомогою графіків і діаграм. Таке дослідження проводилося вперше, тому отримана статистична інформація слугуватиме точкою відліку для подальших моніторингових досліджень щодо запровадження концептуальних засад Нової української школи в освітню практику. Серед основних результатів опитування варто відмітити загалом позитивне ставлення батьків до реформи НУШ та її підтримку. На користь цього свідчить той факт, що більшість батьків учнів відзначає позитивні освітні результати своїх дітей, створення позитвного психологічного мікроклімату всередині навчальних колективів, що сприяє задоволеності учнів навчанням. На основі проведеного аналізу було з’ясовано, що відсутня значна різниця в кількості батьків, задоволених результатами навчання їхніх дітей, за показником «село/місто». Подібні дослідження заплановано проводити й надалі, зокрема для виявлення тенденцій розвитку освітньої реформи Нової української школи.
Ключові слова: Нова українська школа, освітня реформа, освітній процес, педагогіка партнерства.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-4-70-82

 

Посилання:
1. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.
2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIIІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
3. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20.
4. Про проведення загальнодержавного дослідження процесу запровадження Концепції Нової української школи в закладах загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2019 р. № 943. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-zagalnoderzhavnogo-doslidzhennya-procesu-zaprovadzhennya-koncepciyi-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-v-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti.