ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
4’2021

Гапон В. В.
https://orcid.org/0000-0001-7521-5450
Цоколенко Є. П.
https://orcid.org/0000-0003-1299-4316

СТАН ТА РОЗВИТОК МОВНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В СЕГМЕНТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглянуто питання функціонування мов навчання в навчально-виховному процесі в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). Для цього проаналізовано сучасні нормативно-законодавчі акти з окресленої проблематики, визначено освітні показники, що характеризують стан і тенденції розвитку мовної освіти. Досліджено соціально-демографічні фактори, зокрема кількість мов, їх регіональне розташування, число закладів та учнів, які навчаються державною мовою, мовами національних меншин, корінних народів. Простежено розподіл ЗЗСО за мовами навчання й учнів у цих закладах за категоріями: навчання проводиться виключно однією мовою; навчання проводиться двома мовами та більше; мова вивчається як предмет, факультативно або в гуртках. Аналіз статистичних даних за мовами навчання виконано на національному рівні, в розрізі регіонів і типу місцевості (міські поселення, сільська місцевість) за 2004/2005–2020/2021 н. рр. Проведено розрахунок та аналіз частки денних ЗЗСО й контингенту учнів, що навчаються українською та іншими мовами (румунською, болгарською, угорською, молдовською, кримськотатарською та ін.). На підставі аналізу комплексу освітніх показників доведено утвердження й поширення функціонування в нашій країні української мови. Результати аналізу можна використовувати для визначення рівня впровадження української мови в освітній процес, ролі мов національних меншин і корінних народів, що забезпечуватиме вироблення державної мовної політики та допомагатиме знаходженню шляхів до мовної інтеграції в Україні.
Ключові слова: загальна середня освіта, державна мовна політика, освітні показники про мови навчання, українська мова, мови національних меншин, мови корінних народів, заклади загальної середньої освіти, контингент учнів.

https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-4-89-104

Посилання:
1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
2. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. URL: https://urst.com.ua/pro_povnu_zagalnu_serednyu_osvitu/st-5.
3. Про забезпечення функціонування української мови як державної : Закон Украї­ни від 25.04.2019 № 2704-19-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#n149.
4. Про корінні народи України : Закон України від 01.07.2021 № 1616-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-IX#Text
5. Євсєєва Г. Перспективи подальшого розвитку державної мовної політики Украї­ни. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_02(9)/11egpmpu.pdf.
6. Карлова В. Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07kvvsus.htm.
7. Лопушинський І. Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи : монографія. Херсон : Олді-плюс, 2006. 456 с.
8. Лопушинський І. Державна мовна політика в Україні. Херсон : Олді-плюс, 2010. 478 с.
9. Макарець Ю. С. Державна мовна політика незалежної України. DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.40.1.13.
10. Романюк С. Сучасні тенденції навчання української мови як державної. 2021. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2183.
11. Стечак Г., Ягело С. Мовна політика в Україні за часів незалежності: проблеми і перспективи. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/53253/2/2020_Stechak_H-Movna_polityka_v_Ukraini_143-145.pdf.
12. Чередник Ю. Мовне планування як складова державної мовної політики:
теоретико-методологічний аспект. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/
2010_01(4)/10cymtma.pdf.
13. Гапон В. В., Шараєвська М. І., Цоколенко Є. П. Аналіз результатів експериментальних розрахунків освітніх індикаторів для оцінювання стану загальної середньої освіти. Освітня аналітика України. 2019. № 1 (5). С. 88–98. DOI: https://doi.org/10.32987/
2617-8532-2019-1-88-98.
14. Гапон В. В., Барабаш О. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення формування та аналізу статистичних показників закладів загальної середньої освіти. Освітня аналітика України. 2019. № 3 (7). С. 18–31. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-3-18-31.
15. Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета у закладах загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладах (без спеціальних шкіл / шкіл-інтернатів) (2019/2020 та 2020/2021 н. рр.) : інформ. бюл. Київ, 2021. 200 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/BYULETEN-MOVI-NAVCHANNYA_2020-2021_compressed.pdf.