ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
4’2021

Денисюк О. Я.
https://orcid.org/0000-0001-8584-0647
Титаренко Н. В.
https://orcid.org/0000-0002-5837-393X

РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (НУШ)

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглянуто ризики й виклики, які постають перед освітньою галуззю під час упровадження реформи загальної середньої освіти в реаліях Нової української школи (НУШ). Визначено генезис поняття «ризик» і класифікацію ризиків в освітній галузі відповідно до впливу на провадження певної освітньої діяльності, розкрито види ризиків із точки зору організації освітньої діяльності. Проведені ДНУ «Інститут освітньої аналітики» протягом трьох років від започаткування реформи загальної середньої освіти моніторингові педагогічні дослідження дали змогу зібрати статистичні дані про стан реалізації реформи. І на основі цих даних виокремити ризикогенні чинники, що виникли під час упровадження реформи НУШ на етапі реалізації нового Державного стандарту початкової освіти. На обґрунтування виявлених ризикогенних чинників у статті наведено результати виконаних Інститутом у 2017–2021 рр. моніторингових досліджень стану реформування загальної середньої освіти. Зокрема, через неякісний інтернет та нестачу інформаційно-комунікаційних засобів навчання батьки учнів уважають упровадження дистанційного навчання ризиком, що визначено нами як виклик цифровізації освіти.
Ключові слова: ризикогенні чинники, заклад загальної середньої освіти, моніторинг, реформа освіти.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-4-76-88

Посилання:
1. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934.
2. Черненко Н. М. Ризик-менеджмент у закладах освіти / ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Одеса, 2020. URL: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/9759/1/Chernenko.%202020.pdf.
3. Лондар С. Л., Башко В. Й. Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов’язаних із управлінням державним боргом в Україні. Фінанси України. 2012. № 6. С. 3–14. URL: http://finukr.org.ua/docs/FU_12_06_003_uk.pdf.
4. Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. Економічний ризик та методи його вимірювання : підручник. Київ : КНЕУ, 2000. 354 с.
5. Глібчук В. М. Сутність ризику як економічної категорії. Івано-Франківськ, 2007. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/35530/1/16_102-107.pdf.
6. Аналіз освітньої політики: теорія і практика управління на місцевому рівні / В. Г. Базелюк, Т. Є. Бойченко, Л. М. Забродська та ін. ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Київ, 2014. URL: https://lib.iitta.gov.ua/8108/1/аналіз_освітн_оі_політики.pdf.
7. Загальнодержавне моніторингове дослідження впровадження реформи НУШ : інф.-аналіт. матеріали / ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2021. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_NUSH_21_dlya-
sajtu.pdf.