ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
4’2022

Денисюк О. Я.
https://orcid.org/0000-0001-8584-0647
Дронь Т. О.
https://orcid.org/0000-0003-1374-5610
Титаренко Н. В.
https://orcid.org/0000-0002-5837-393X
Ткаченко В. В.
https://orcid.org/0000-0002-3389-9935

РЕФОРМА НУШ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглянуто умови та шляхи інтеграції вітчизняної системи освіти в європейський освітній простір крізь призму впровадження реформи Нової української школи (НУШ). Досліджено етимологію понять «освітній простір» і «освітнє середовище», їхні спільні й відмінні риси, розглянуто процес євроінтеграції через поняття інтернаціоналізації. Для ефективної євроінтеграції система освіти України має виконати ряд стратегічних завдань, зокрема забезпечити відповідну підготовку науково-педагогічного персоналу, створити дорожню карту входження віт­чизняної освітньої системи до європейського освітнього простору, реформувати її фінансування, запровадити сучасні освітні технології, тотожні тим, що використовуються в європейській освітній практиці. Важливими євроінтеграційними завданнями є: підвищення якості підготовки вчителів, розширення автономності закладів освіти, забезпечення їх міжнародного співробітництва та освітньої мобільності здобувачів освіти. Установлено, що на шляху до інтеграції української системи освіти в європейський освітній простір існує низка викликів. Зокрема, дещо застарілий спосіб організації навчального процесу, що в ряді випадків означає просте репродукування учнями навчального матеріалу без елементів дискусії та висловлювання власної думки. Результати моніторингу стану реалізації НУШ у пілотних закладах освіти свідчать, що у фокусі уваги вчителів найменше перебуває інформаційно-комунікаційна компетенція, яка відіграє ключову роль у системах освіти ЄС.
Ключові слова: загальна середня освіта, євроінтеграція, Нова українська школа, європейський освітній простір, освітнє середовище, інклюзія, компетентності.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-4-84-97

Посилання:
1. Годованик Є. В., Тихомирова Г. Є. Щодо правових аспектів надання освітніх послуг в умовах глобалізації та європейської міждержавної інтеграції. Збірник матеріалів XХІ підсумкової науково-практичної конференції викладачів. Маріуполь, 2019. С. 57–60. URL: http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2019/zbirka_aktualni_problemi_nauki_ta_osviti_2019.pdf#page=57.
2. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення: 02.08.2022).
3. Цюра С., Терзалова А. Нормативне закріплення понять «освітнє середовище», «освітній простір», «освітній процес» у контексті педагогічної термінології. Молодь і ринок. 2020. № 5 (184). С. 111–117. URL: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/223082/223360.
4. Чернякова Ж. Ю. Порівняльна характеристика моделей інтернаціоналізації освітнього простору. Український педагогічний журнал. 2015. № 4. С. 242–249. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukrpj_2015_4_29.pdf.
5. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934.
6. Топузов О. М. Забезпечення якості загальної середньої освіти: на шляху до європейських стандартів. Український педагогічний журнал. 2018. № 1. С. 16–27. URL: https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/36/15.
7. Кулик І. О. Підготовка майбутніх учителів історії до інноваційної діяльності в контексті інтеграції України в європейський освітній простір. Витоки педагогічної майстерності. 2018. Вип. 21. С. 108–112. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/11637.
8. Пєхота О. М., Прасол Н. О. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій в умовах інтеграції у світовий освітній простір. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. 2015. Вип. 42 (46). С. 348–355. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15371.
9. Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions. Brussels, 2020. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0625.
10. European Education Area / European Commission. URL: https://education.ec.europa.eu/about/eea-explained.
11. Європейська соціальна хартія (переглянута). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text.
12. eTwinning supports Ukrainian teachers and students / European Commission. URL: https://www.etwinning.net/en/pub/newsroom/highlights/-etwinning-supports-ukrainian-.htm.
13. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи / М-во освіти і науки України. Київ, 2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.
14. Дослідження щодо стану реалізації НУШ у пілотних закладах освіти : інформ.-аналіт. матеріали / ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2021. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/Pilot_NUS_Report_2021.pdf.