ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
5’2021

Шараєвська М. І.
https://orcid.org/0000-0002-4647-2471
Дерепа Т. С.
https://orcid.org/0000-0002-1283-7671
Цоколенко Є. П.
https://orcid.org/0000-0003-1299-4316

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ФОРМ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством, удосконалення інформації для проведення аналізу стану мережі закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) Міністерство освіти і науки України затвердило нові форми звітності з питань діяльності таких закладів. Удосконалення статистичної звітності уможливлює детальний аналіз функціонування всіх складових системи загальної середньої освіти для окреслення основних тенденцій розвитку, оцінювання здобутків, виявлення проблем і викликів. У статті досліджено нормативно-правові документи щодо збору й опрацювання галузевої звітності на початок 2021/2022 н. р. Досліджено зміни у формах звітності та особливості їх заповнення з метою визначення науково-методичних підходів зі створення інформаційних баз і зведених даних для подання в установлені терміни до Державної служби статистики України. Проаналізовано законодавче підґрунтя введення змін показників та надано оцінку їх упровадження. Розглянуто можливості і сформульовано пропозиції задля подальшого вдосконалення статистичної звітності галузі. Представлена модель формування статистичної звітності від ЗЗСО. Наведено структуру форми № 76-РВК «Зведений звіт закладів загальної середньої освіти» і зведених таблиць на початок 2021/2022 н. р.
Ключові слова: загальна середня освіта, заклади загальної середньої освіти, статистична звітність, форми та зведені таблиці, статистичні показники.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-5-91-102

Посилання:
1. Лондар С. Л. Завдання модернізації державної інформаційної системи освіти (ДІСO). Освітня аналітика України. 2018. № 1. С. 11–22. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/11_22_Londar-1.pdf.
2. Гапон В. В., Барабаш О. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення формування та аналізу статистичних показників загальної середньої освіти. Освітня аналітика України. 2019. № 3. С. 18–31. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/2_Gapon_37-2019_18_31.pdf.
3. Литвинчук А. О., Кир’янов А. В., Іриневич Ю. В. Мета та напрями модернізації програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту. Освітня аналітика України. 2020. № 4. С. 102–112. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/9_Lytvinchuk_Ko_411_2020_102_112.pdf.
4. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.
5. Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 № 536. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-19#n16.
6. Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2021 № 1115. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#n22.
7. Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#n15.
8. Про збір даних до інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» у 2021/2022 н. р. : наказ Міністерства освіти і науки України від 01.09.2021 № 955. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zbir-danih-do-informacijno-telekomunikacijnoyi-sistemi-derzhavna-informacijna-sistema-osviti-u-20212022-nr.
9. Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення : наказ Міністерства освіти і науки України від 30.07.2021 № 868. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-21#Text.
10. Про затвердження зведених таблиць з питань загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2021 № 1072. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zvedenih-tablic-z-pitan-zagalnoyi-serednoyi-o.