ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
5’2022

Дубасенюк О. А.
http://orcid.org/0000-0002-9447-4527
Вознюк О. В.
http://orcid.org/0000-0002-4458-2386

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

Повний тест (pdf)
Мова: Англійська
Анотація. У статті порушується актуальна проблема професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи з інтелектуально обдарованими учнями. З’ясовано, що обдарованість спричинена як вродженими задатками, так і соціальними умовами та, безперечно, потребує підтримки й допомоги з боку підготовленого педагога. Досліджено ступінь готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з інтелектуально обдарованими учнями в сучасних умовах. Програма дослідження здійснювалася поетапно: 1) проаналізовано розуміння студентами сутності поняття «інтелектуальна обдарованість» та виокремлення ними характерних ознак, притаманних інтелектуально обдарованій дитині; 2) виявлено як необхідні риси, котрі мають бути притаманні вчителю для роботи з цією категорією учнів, так і обізнаність студентів щодо ефективних форм та методів роботи з інтелектуально обдарованими учнями; 3) досліджено ступінь готовності студентів у визначеному напрямі. У результаті дослідження виявлено, що більшість студентів обізнана з поняттям «інтелектуальна обдарованість», основними ознаками інтелектуально обдарованого учня; виокремлено риси, що повинні бути притаманні вчителю, щоб працювати з такими учнями (професіоналізм, високий рівень знань, досвідченість, компетентність, ерудованість, креативність, наполегливість, урівноваженість, цілеспрямованість та ін.), а також відповідні ефективні форми й методи роботи. З’ясовано, що більша частина майбутніх учителів не готова до роботи з інтелектуально обдарованими учнями, їм бракує необхідних знань, умінь, досвіду. Педагогічний експеримент підтвердив необхідність посилення професійної підготовки майбутніх учителів у визначеному напрямі.
Ключові слова: обдарованість, інтелектуальна обдарованість, майбутній учитель початкової школи, учень початкової школи, професійна підготовка, самостійна професійна діяльність, синергетичний принцип суперадитивності, системні властивості.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-5-92-105

Посилання:
1. Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти : постанова Кабинету Міністрів України від 24.07.2019 № 688. URL: https://zаkоn.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/688-2019-%D0%BF#Text.
2. Антонова О. Є., Клименюк Ю. М. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи : монографія. Житомир : Житомир. держ. ун-т, 2011. 263 с. URL: http://eprints.zu.edu.ua/8382/.
3. Gardner H. On failing to grasp the core of MI theory: A response to Visser et al. Intelligence. 2006. Vol. 34. Iss. 5. P. 503-505. DOI: https://doi.org/10.1016/j.intell.2006.04.002.
4. Карпeнко Н. А. Психологія обдарованості: підходи до розуміння. Науковий вісник Львівського дeржавного унівeрситeту внутрішніх справ. 2013. Вип. 1. С. 52–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2013_1_8.
5. Музика О. Л. Як розвивати обдарованість і чи можна її втратити. Обдарована дитина. 2006. № 3. С. 11–16. URL: https://www.researchgate.net/publication/343501673_Ak_rozvivati_obdarovanist_i_ci_mozna_ii_vtratiti.
6. Протас О. Л. Феномен обдарованості в контексті психолого-педагогічних досліджень. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 2020. № 1(130). C. 57–65. URL: http://www.dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/8347.
7. Voznyuk A., Gorobets S., Kubitskyi S., Domina V., Hutarieva N., Roganov M., Bloshchynskyi I. Interdisciplinary Educational Technology based on the Concept of Human Brain Functional Asymmetry. Postmodern Openings. 2021. Vol. 12. Iss. 2. P. 433-449. DOI: https://doi.org/10.18662/po/12.2/316.
8. Сапрунова О. Г. Психолого-педагогічний підхід до розвитку інтелектуальної обдарованості молодших школярів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2015. № 43(96). С. 463–468. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_43_68.
9. Ваколя Т. І. Проблема готовності майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями. Педагогічні науки. 2015. № 67. C. 298–302. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_55.
10. Корпан І. В. Обґрунтування та змістова характеристика готовності майбутніх вчителів початкової школи до роботи з інтелектуально обдарованими учнями. Інноватика у вихованні. 2015. Вип. 1. С. 241–247. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2015_1_31.
11. Лещенко Г. А. До питання професійної підготовки майбутніх фахівців. Молодий вчений. 2017. № 3(43). С. 421–426. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3/99.pdf.
12. Мокридіна Л. О. Формування професійної готовності педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Підтримка обдарованих дітей та молоді. Розвиток креативного мислення в умовах стандартизації освітнього процесу : тези доповідей. 2008. С. 75–78.
13. Молнар Т. І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : педагогіка та психологія. 2016. Вип. 2(4). С. 28–31. URL: https://pp-msu.com.ua/uk/article/pidgotovka-maybutnikh-uchiteliv-pochatkovoyi-shkoli-do-rozvitku-intelektualnoyi-obdarovanosti-uchniv.
14. Крикун А. Ю. Формування професійної готовності педагогів до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2013. № 1. С. 60–62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2013_1_14.
15. Satova A. K. Features of Teachers Preparedness to Work with Gifted Youth. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6. No. 5. P. 45-48. DOI: https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s3p45.
16. Endepohls‐Ulpe M. Primary school teachers describe gifted pupils: stereotypes versus real experience. Conference Proceedings of the 15th World Conference for Gifted and Talented Children. Adelaide, Australia 1-5 August 2003.
17. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. Київ : Рад. шк., 1989. 608 с.
18. Лавріненко Л. І. Дитяча обдарованість та її психологічні прояви: історичний аспект. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : педагогічні науки. 2015. Вип. 125. С. 331–334. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_125_82.
19. Sorin-Avram V. Possibilities of Instruction Based on the Students’ Potential and Multiple Intelligences Theory. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 191. P. 1772-1776. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.223.
20. Matta M., Gritti E.S., Lang M. Personality assessment of intellectually gifted adults: A dimensional trait approach. Personality and Individual Differences. 2019. Vol. 140. P. 21-26. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.05.009.
21. Parker W. D., Mills C. J. The Incidence of Perfectionism in Gifted Students. Gifted Child Quarterly. 1996. Vol. 40. Iss. 4. P. 194-199. DOI: https://doi.org/10.1177/001698629604000404.
22. Pfeiffer S. I. Identifying Gifted and Talented Students: Recurring Issues and Promising Solutions. Journal of Applied School Psychology. 2002. Vol. 19. Iss. 1. P. 31-50. DOI: https://doi.org/10.1300/J008v19n01_03.
23. Вознюк О. В. Процес розвитку обдарованих учнів у контексті формування компетентного фахівця. Креативна педагогіка. 2012. Вип. 6. С. 86–89. URL: http://eprints.zu.edu.ua/26453/.