УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ І НАУКОЮ
4’2020

Мельник С. В.
https://orcid.org/0000-0002-5724-2428

ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ НА ОФІЦІЙНОМУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті вперше у вітчизняній практиці розглянуто ключові методологічні підходи з прогнозування потреби в педагогічних працівниках, висвітлено основні результати аналізу попиту та пропозиції педагогічних працівників на національному та регіональних офіційних ринках праці. Складено прогноз потреби в педагогічних працівниках на зазначених ринках праці в розрізі шести педагогічних спеціальностей, двох освітніх ступенів і освітньо-кваліфікаційного рівня. Використано графічний, статистичний, економіко-математичний методи дослідження та метод із застосуванням моделі кривої Беверіджа. Сформульовано певні рекомендації щодо використання зарубіжних і вітчизняних напрацювань при створенні в країні системи прогнозування кадрових потреб, зокрема при формуванні державного (регіонального, відомчого) замовлення на підготовку педагогічних працівників. Проведено порівняння обсягів підготовки закладами вищої освіти педагогічних працівників із попитом на них та їх пропозицією на офіційному ринку праці України, надано пропозиції відповідного спрямування, наприклад стосовно формування єдиної системи збору статистичних даних, необхідних для розрахунку потреби в педагогічних кадрах, передусім шляхом застосування бази даних Державної служби зайнятості.
Ключові слова: збалансованість, методологічні підходи, національний і регіональні офіційні ринки праці, попит та пропозиція педагогічних працівників у професійному розрізі, прогнозування потреби в педагогічних кадрах, спеціальність.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-4-21-34

 

Посилання:
1. Методологічні підходи до оцінки кадрових потреб у фахівцях із вищою освітою зі спеціальностей : аналіт. записка (вихід. лист № 04-12/119 від 23.04.2020) / ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2020. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/2-na_sajt_AZ_Melnik_SV_Metodolog_pidh_otsinki_kadr_potr_fah_VO-final.pdf.
2. Професійний склад зареєстрованих безробітних та вакансій в Україні. Державний центр зайнятості : офіц. вебсайт. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/69.
3. Вища освіта в Україні у 2017 році : стат. зб. / Державна служба статистики Украї­ни. Київ, 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm.
4. Вища освіта в Україні у 2018 році : стат. зб. / Державна служба статистики Украї­ни. Київ, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vysh_osvita/arch_vysh_osvita.htm.
5. Вища освіта в Україні у 2019 році : стат. зб. / Державна служба статистики Украї­ни. Київ, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vysh_osvita/arch_vysh_osvita.htm.