МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНИЙ ПРОСТІР
1’2021

Тупахіна О. В.
https://orcid.org/0000-0003-2920-1167

ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ МЕДІАГРАМОТНІСТЬ: РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ ERASMUS+ JEAN MONNET MODULE «ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ”

Повний тест (pdf)
Мова: Англійська
Анотація. Стаття підготовлена за результатами реалізації проєкту Erasmus+ Jean Monnet Module «European Values in Literary Arts» (599918-ЕРР-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE EUVOLIA) та висвітлює вплив навчального курсу «Європейські цінності у художніх текстах» на формування уявлень цільової аудиторії (студентів бакалаврату соціогуманітарних і природничо-технічних напрямів підготовки) про аксіологічний комплекс європейських цінностей. Хоча, з огляду на суперечливий соціально-політичний контекст, розуміння українськими студентами європейських цінностей є фраг­ментарним, воно може бути істотно поглиблене та гомогенізоване завдяки застосуванню інструментарію медіаграмотності й навчання через досвід. Вплив навчального курсу «Європейські цінності у художніх текстах», що викладався в Запорізькому національному університеті впродовж 2018–2020 рр. п’яти змішаним групам студентів (загалом 126 осіб), вимірювався за допомогою формалізованих анкет і опитувань. Ціннісний портрет цільової аудиторії створювався за методикою Ш. Шварца з дослідження ціннісних орієнтацій. Результати показали, що використаний у рамках проєкту методичний інструментарій не лише підвищує рівень обізнаності студентів щодо європейських цінностей, а й сприяє розвитку критичного сприйняття культурних продуктів і матеріалів ЗМІ, подоланню феномену «двоєдумства» та посиленню відчуття приналежності до європейської культурної парадигми.
Ключові слова: європейські цінності, аксіологія, медіаграмотність, «навчання через досвід».

https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-1-117-124
Посилання:
1. Статево-віковий склад населення України. 2020. Державна служба статистики України : вебсайт. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp.
2. Українське суспільство та європейські цінності: звіт за результатами соціологічного дослідження / Фонд ім. Фрідріха Еберта; Інститут Горшеніна. 2018. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13570.pdf.
3. Яворська Г., Богомолов О. Непевний об’єкт бажання: Європа в українському політичному дискурсі. Київ: Видавництво Дмитра Бураго, 2010. 132 с.
4. Українське покоління Z: цінності та орієнтири. Результати загальнонаціонального опитування / Фонд ім. Фрідріха Еберта. 2017. URL: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf.
5. Kellner D., Share J. Toward critical media literacy: Core concepts, debates, organizations, and policy. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 2005, 26(3), 369–386.
6. Joanou J., Griffin E. From Emmett Till to the Rose Petal Cottage: Critical pedagogy and popular culture in pre-service teacher education. Teacher Education Quarterly, Special Online Edition, 2010, 310–341.
7. McGaha J. Popular Culture & Globalization. Multicultural Education, 2015, Vol. 23, 32–37.
8. Schwartz S. Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. Advances in Experimental Social Psychology, 1992, Vol. 25. P. 1–65.
9. Цінності українців pro et contra реформ в Україні. Укрінформ : вебсайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1850963-78799c8650906a9dd662cee6db323ee1.html.
10. Halman L., Sieben I., Zundert M. Atlas of European Values: Trends and Traditions at the Turn of the Century. Amsterdam : Drukkerij Wilco, 2011. 141 p.
11. Каганов Ю. Конструювання «радянської людини» (1953–1991): українська версія. Запоріжжя : Інтер-М, 2019. 432 с.