МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНИЙ ПРОСТІР
1’2021

Пронь Н. Б.
https://orcid.org/0000-0002-9413-8793
Назаровець У. Р.
https://orcid.org/0000-0002-4515-8958

РОЗВИТОК ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Повний тест (pdf)
Мова: Англійська
Анотація. Стаття присвячена вивченню основних тенденцій розвитку освіти дорослих у світі з метою врахування цього досвіду в Україні. Обґрунтовано актуальність і доцільність розбудови вітчизняної сфери освіти дорослих у контексті інтеграції України до ЄС, розвитку людського капіталу та вироблення ефективної освітньої політики. Розглянуто вітчизняний досвід висвітлення проблемних аспектів у окресленій сфері. Проведено контент-аналіз категорій «освіта дорослих» і «навчання дорослих» як об’єкта наукових досліджень у розрізі різних галузей знань із використанням аналітичних інструментів наукометричної бази даних Web of Science Core Collection. За допомогою бази даних Eurostat розглянуто ключові індикатори, а саме ступінь залучення дорослого населення до процесу навчання й гендерний розрив у системі освіти дорослих в розрізі 35 країн. Висвітлено основні аспекти функціонування міжнародних організацій із питань освіти та навчання дорослих. Обґрунтовано необхідність прийняття закону «Про освіту дорослих», а отже, внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування такої освіти. Запропоновано перспективні шляхи її розвитку в умовах інтеграції України до європейського і світового освітнього простору.
Ключові слова: освіта дорослих, освіта впродовж життя, освітня політика України, міжнародний освітній простір.

https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-1-104-116
Посилання:
1. Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. 2017. Урядовий портал : вебсайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/ASSOCIATION%20AGREEMENT.pdf.
2. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2020-%D0%BF#Text.
3. European Union (2020). Adult Learning and COVID-19: challenges and opportunities. A report from the ET2020 working group on adult learning. URL: https://www.andras.ee/sites/default/files/taiskasvanud_ja_covid_raport.pdf.
4. Лук’янова Л. Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід. Київ : ТОВ «ДКС-Центр», 2017, 147 с.
5. Павлик Н. П. Зарубіжний досвід організації неформальної освіти. Наукові записки. Сер. : психолого-педагогічні науки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. №1. С. 264–273.
6. Василенко O. Світові тенденції розвитку освіти дорослих у документах ЮНЕСКО / Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / редкол. Л. Б. Лук’янова (голова), О. В. Аніщенко (заст. голови) та ін. Київ : Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України, 2019. Вип. 2 (16). С. 28–38.
7. Аніщенко О. Тренди освіти дорослих: реалії та перспективи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер. : педагогіка : зб. наук. пр. / за ред. І. П. Аносова. Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. № 2(15). С. 155–160.
8. Баніт О. В. Системи професійного розвитку менеджерів у транснаціональних корпораціях: досвід Німеччини і Польщі : монографія. Київ : ДКС-Центр, 2018. 414 с.
9. Web of Science. URL: https://apps.webofknowledge.com.
10. Mezirow J. A critical theory of adult learning and education. Adult Education. 1981. Vol. 32. № 1. P. 3–24. URL: http://www.umsl.edu/~henschkej/articles/a_critical_theory_of_adult_education.pdf.
11. Donato F., Rompani S., Caroni P. Parvalbumin-expressing basket-cell network plasticity induced by experience regulates adult learning. Nature : вебсайт. 2013. URL: https://www.nature.com/articles/nature12866.
12. Taylor D. C., Hamdy H. Adult learning theories: Implications for learning and teaching in medical education: AMEE Guide No. 83. 2013. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/0142159X.2013.828153. DOI: 10.3109/0142159X.2013.828153.
13. Литовченко І. М. Роль теорій навчання у розвитку корпоративної освіти США. Future Human Image. № 3(6). С. 59–72. URL: http://www.fhijournal.org/wp-content/uploads/2016/09/3-6-2016-06-Lytovchenko.pdf.
14. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat.
15. UNESCO. URL: http://uis.unesco.org/en/glossary-term/adult-education.
16. Колишко Р., Лазоренко О. Якою має бути політика навчання дорослих в Україні : аналіт. звіт. Київ, 2018. 52 с. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Navchannya_doroslyh_v_Ukrayini.pdf.
17. 2030 Agenda for Sustainable Development. Right to education : вебсайт. URL: https://www.right-to-education.org/issue-page/education-2030.
18. Pron N. Adult education and lifelong learning in Ukraine: status quo and prospects. Education Reform іn Ukraine. Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15 жовт. 2020 р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2020. 340 с.
19. UNESCO Institute for Lifelong Learning. URL: https://uil.unesco.org/.
20. International Council for Adult Education (ICAE). URL: http://icae.global/.
21. European Association for the Education of Adults (EAEA). URL: https://eaea.org/.
22. EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe. URL: https://epale.ec.europa.eu/en.
23. European Society for Research on the Education of Adults. URL: https://esrea.org/.
24. European Training Foundation (ETF). URL: https://www.etf.europa.eu/en.
25. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН Украї­ни. URL: http://ipood.com.ua/.
26. Українська асоціація освіти дорослих. URL: http://www.uaod.org.ua/.
27. «Learn LifeLong» – онлайн-платформа неформальної освіти в Україні. URL: https://learnlifelong.net/.