МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
4’2022

Іщук Я. В.
https://orcid.org/0000-0003-1411-1716
Горна М. О.
https://orcid.org/0000-0002-6011-5753

СТАТИСТИКА ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглянуто сучасний стан гармонізації державної статистичної діяльності з вимогами Європейської статистичної системи. Проаналізовано нормативну базу виконання зобов’язань щодо статистики й обміну інформацією між Україною та Європейським Союзом. Розглянуто законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності в частині змін до Закону України «Про освіту». Охарактеризовано деякі особливості розвитку освітніх систем на світовому рівні. Окреслено умови, необхідні для забезпечення порівнянності даних і показників освіти на міжнародному рівні. Описано Міжнародну стандартну класифікацію освіти для подання порівнянних на міжнародному рівні статистичних даних. Проаналізовано відповідність охоплення різних вікових груп вітчизняними освітніми програмами міжнародним стандартам. Досліджено охоплення учнів освітніми програмами порівняно з країнами – членами й кандидатами в члени ЄС. Зауважено, що Україною виконано значний обсяг робіт щодо імплементації зобов’язань на шляху євроінтеграції, незважаючи на надзвичайну ситуацію у зв’язку з неспровокованим повномасштабним військовим вторгненням росії. Визначено стан інтеграції системи статистики освіти України в європейський простір.
Ключові слова: статистика освіти, євроінтеграція, міжнародна стандартна класифікація освіти, рівень охоплення освітою.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-4-118-127

Посилання:
1. Відносини Україна – ЄС / М-во закордонних справ України. 2021. URL: https://mfa.gov.ua/yevropejska-integraciya/vidnosini-ukrayina-yes.
2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : міжнар. документ від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.
3. Проєкт Закону про офіційну статистику : зареєстр. 02.09.2021 за № 5886. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72677.
4. Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності : постанова Верховної Ради України від 01.07.2022 № 2349-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2349-20#Text.
5. Верховна Рада України прийняла Закон щодо державної статистичної діяльності. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/225767.html.
6. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
7. Червона С. Моніторинг виконання плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у частині «Статистика та обмін інформацією». European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2022. № 1 (9). С. 46–57. URL: https://www.journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/148.
8. Мороз О. Б. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Альманах міжнародного права. 2020. № 23. С. 180–186. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3763?locale=en.
9. Лондар С. Л., Горна М. О. Розвиток міжнародної статистики освіти для забезпечення моніторингу досягнення 4-ї цілі сталого розвитку. Освітня аналітика України. 2021. № 2. C. 5–19. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/1_Londar_Gorna_213_2021_5_19.pdf.
10. Результати наукових досліджень / ДНУ «Інститут освітньої аналітики». URL: https://iea.gov.ua/naukovo-analitichna-diyalnist/analitika/rezultati-naukovih-doslidzhen-2/.
11. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2019 рік / Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України за сприяння проекту ЄС «Аssociation4U». 2020. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/ar-aa-implementation-2019-4.pdf.
12. Про затвердження Програми розвитку державної статистики до 2023 року : постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 222. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-2019-%D0%BF#Text.
13. Методологічні положення державного статистичного спостереження щодо мережі та діяльності закладів освіти : затв. наказом Державної служби статистики України від 09.06.2021 № 111. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2021/111/111.pdf.
14. Statistical Requirements Compendium – 2022 edition / European Union. 2022. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/14649643/KS-GQ-22-009-EN-N.pdf/011d6791-9971-229b-da9c-e7013deeabf9?t=1652367485303.
15. International Standard Classification of Education ISCED 2011 / UNESCO-UIS. 2012. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf.
16. International Standard Classification of Education ISCED 2013 / UNESCO-UIS. 2015. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf.
17. Eurostat regional yearbook – 2021 edition / European Union. 2021. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13389103/KS-HA-21-001-EN-N.pdf/1358b0d3-a9fe-2869-53a0-37b59b413ddd.
18. Pupils in early childhood and primary education by education level and age – as % of corresponding age population / Eurostat. 2022. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDUC_UOE_ENRP07__custom_3091672/default/table?lang=en.
19. Стадний Є. Українське студентство за кордоном: дані до 2017/18 навчального року. Київ : Cedos, 2019. URL: https://cedos.org.ua/researches/ukrainske-studentstvo-za-kordonom-dani-do-201718-navchalnoho-roku/.