ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА
1’2021

Мельник С. В.
https://orcid.org/0000-0002-5724-2428

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті зроблено спробу комплексно, за весь період незалежності Украї­ни, проаналізувати стан і перспективи розвитку вітчизняної системи підготовки кадрів. Під час проведення відповідних досліджень застосовувалися статистичний метод, метод порівнянь та співставлень, системний аналіз і монографічний метод. Розглянуто питання ефективної та якісної підготовки кадрів; оптимізації обсягів і освітньо-кваліфікаційної структури прийому й випуску студентів/учнів у регіонально-галузевому розрізі з прив’язкою до потреб міжнародного, національних і регіональних ринків праці; створення умов для навчання (й академічного, й професійного) дорослого населення протягом усього життя; порівняння кваліфікацій, визнаних у якомога більшій кількості країн, що сприятиме підвищенню регіональної та професійної мобільності робочої сили; мінімізації втрат держави, роботодавців, платників податків і одержувачів освітніх послуг унаслідок розбалансованої й низькоефективної діяльності провайдерів цих послуг. Складено орієнтовні сценарії розвитку подій відповідного спрямування. Зроблено висновок, що, незважаючи на великі зусилля ключових стейкхолдерів у сфері підготовки кадрів та чималі обсяги задіяних ними ресурсів, віт­чизняна модель цієї системи є неефективною й потребує комплексної модернізації. Передусім стосовно досягнення збалансованості обсягів і напрямків підготовки кадрів відповідно до потреб національного та регіональних ринків праці.
Ключові слова: кваліфікація, навички, національний і регіональні ринки праці, підготовка кадрів, попит та пропозиція кадрів у професійному розрізі, прогнозування потреби в кадрах, стейкхолдери.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-1-65-80
Посилання:
1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти : Закон України від 18.12.2019 № 392-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#Text.
3. Про фахову передвищу освіту : Закон України від 06.06.2019 № 2745-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text.
4. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.
5. Реєстр професійних стандартів. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv.
6. Реєстр заявок на розроблення професійних стандартів. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=36e05d29-134a-48c2-961d-0e3e06fdaf78.
7. Підтвердження неформального навчання. URL: https://www.dcz.gov.ua/storinka/pidtverdzhennya-neformalnogo-navchannya.
8. Моніторинг забезпечення педагогічними працівниками закладів освіти України: методологічні підходи до прогнозування. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/1-na_sajt_AZ_Monitoring_potrebi_ZO_u_pedpratsivnikah-final.pdf.
9. Освіта в Україні: базові індикатори : інформ.-стат. бюл. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2018. 210 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf.
10. Заклади вищої освіти. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html.
11. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/ptu_u.html.
12. Аналітична та статистична інформація. Державний центр зайнятості : вебсайт. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67.
13. Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : Закон України від 20.11.2012 № 5499-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5499-17#Text.
14. Темпы сокращения населения Украины нарастают. URL: http://newsep.com.ua/new/1153?fbclid=IwAR0id89AzVFqYinZ6nK-17tEJJcy7gBkdFjxefOybGJ7oRLOaE6z29tYRTQ.
15. Демографічна та соціальна статистика. Ринок праці. Зайнятість та безробіття. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm.
16. Майже 10 % населення: в Уряді підрахували, скільки українців виїхало за її межі за останнє десятиріччя. URL: https://hromadske.ua/ru/posts/pochti-10-naseleniya-v-pravitelstve-podschitali-skolko-ukraincev-vyehali-za-granicu-s-nachala-desyatiletiya.
17. EU4SKILLS. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/eu4skills.
18. Інформація щодо ситуації на ринку праці та діяльність Державної служби зай­нятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/analitychna_zapyska_shchodo_sytuaciyi_na_rynku_praci_ta_diyalnist_derzhanoyi_sluzhby_zaynyatosti_u_2019_roci.pdf.
19. Освітня реформа: результати та перспективи : інформ.-аналіт. зб. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2019. 228 с. URL: https://iea.gov.ua/naukovo-analitichna-diyalnist/materiali-komunikatsijnih-zahodiv/2019-2/.
20. Національна рамка кваліфікацій. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy.
21. Аналітичний звіт щодо професійно-кваліфікаційного прогнозування в Україні : робочий проєкт для обговорення, м. Київ, 9 листоп. 2017 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/2-analitichniy-zvit-shchodo-profesiyno-kvalifikatsiynogo-prognozuvannya-v-ukraini.pdf.
22. Дель Карпіо Х., Купець О., Мюллер Н., Олефір А. Навички для сучасної України. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25741/210890UK.pdf?sequence=8&isAllowed=y.