ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА
1’2021

Самойленко О. А.
https://orcid.org/0000-0002-2305-4111
Дубасенюк О. А.
https://orcid.org/0000-0002-9447-4527
Левченко С. В.
https://orcid.org/0000-0002-9409-4508

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Професійна (професійно-технічна) освіта є складником української системи освіти, де людина може оволодіти знаннями, вміннями й навичками за певною робітничою професією. Необхідною умовою розвитку такої освіти виступає забезпечення відповідності її змісту потребам і викликам сучасного суспільства. Вона має відповідати на запити ринку праці та водночас залишатися важливою ланкою системи освіти. У статті висвітлено результати дослідження особливостей реалізації програм розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Встановлено, що основним бар’єром на шляху розроблення таких програм є недостатня обізнаність керівників і педагогічних працівників щодо організації й планування проєктної діяльності, співпраці із грантодавцями, залучення краудфандингових платформ як додаткових джерел фінансування. З’ясовано, що закладам професійної (професійно-технічної) освіти необхідне додаткове фінансування для оновлення та поліпшення матеріально-технічної бази, комп’ютерного й програмного забезпечення; вдосконалення механізмів матеріального заохочення педагогічних працівників до впровадження інноваційних технологій навчання, а учнів – до успішної навчальної діяльності. Окреслено перспективи розвитку закладів на засадах краудфандингу як ефективного інструменту залучення додаткового фінансування з альтернативних джерел.
Обґрунтовано потребу в проведенні широкої просвітницької кампанії серед керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти стосовно поширення інформації про вказані можливості, а також у заходах щодо формування необхідних навичок використання інструментів краудфандингу.
Ключові слова: професійна освіта, управління закладом освіти, проєктна діяльність, фінансування, краудфандинг.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-1-81-92
Посилання:
1. Про професійну (професійно-технічну) освіту : Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр#Text (дата звернення: 24.02.2021).
2. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 24.02.2021).
3. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 24.02.2021).
4. Про фахову передвищу освіту : Закон України від 06.06.2019 № 2745-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text (дата звернення: 24.02.2021).
5. Про професійний розвиток працівників : Закон України від 12.01.2012 № 4312-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17#Text (дата звернення: 24.02.2021).
6. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-р#Text (дата звернення: 24.02.2021).
7. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 419-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-р#Text (дата звернення: 24.02.2021).
8. Ничкало Н. Професійна педагогіка і психопедагогіка праці у діалектичному взає­мозв’язку. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. № 2. С. 42–53.
9. Костюк В. Професійна журналістська освіта: запорізький досвід (до десятиріччя факультету журналістики ЗНУ). Наукові записки Інституту журналістики. 2014. Т. 56. С. 229–233.
10. Лянь Лю. Музикознавство та професійна музична освіта в Китаї. Культура України. 2012. Вип. 39. С. 276–283.
11. Черкасова Н. Професійна освіта в галузі кіно-, телемистецтва (за матеріалами Луганської державної академії та Харківської державної академії культури). Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. 2008. Вип. 4. С. 95–97.
12. Соловйова Т. Професійна освіта в Україні: історія становлення та розвитку. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2015. Вип. 1. С. 161–171.
13. Радкевич В. Професійна освіта і навчання: європейський контекст розвитку. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер. : професійна педагогіка. 2017. № 14. С. 5–14.
14. Сбруєва А. Порядок денний ЄС у сфері вищої освіти: пріоритети програми «Освіта та професійна підготовка 2020». Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 10. С. 110–123.
15. Пуховська Л. Професійна освіта та інновації: досвід країн Європейського Союзу. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер. : професійна педагогіка. 2017. № 14. С. 124–132.
16. Юрченко Н. С. Професійна освіта Швейцарії: становлення та розвиток. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : педагогіка, психологія, філософія. 2017. Вип. 277. С. 313–318.
17. Анкета «Програма розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти». URL: https://forms.gle/cjK5rePLrHN9pRvy7 (дата звернення: 24.02.2021).
18. CEASC – Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації. URL: https://www.ceasc-bw.com/products/proektnij-pidkhid-ta-grantove-finansuvannya (дата звернення: 24.02.2021).
19. EU4Skills. Міністерство освіти і науки України : вебсайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/eu4skills (дата звернення: 24.02.2021).
20. Децентралізація професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні – поштовх до дій. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/materialy/06/1-zelena-knigaukr.pdf (дата звернення: 24.02.2021).
21. Перехідна книга МОН. Київ : М-во освіти і науки України, 2020. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/03/06/MON_perehidna-knyga-2020.pdf.
22. Crowdfunding industry statistics 2015-2016. CrowdExpert.com : вебсайт. URL: http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/.