ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА
3’2022

Лєснікова М. В.
https://orcid.org/0000-0003-2802-973X

ҐЕНДЕРНО ЧУТЛИВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ: ДОСВІД РОЗВИНУТИХ КРАЇН ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. Метою статті є вивчення досвіду розвинутих країн щодо створення ґендерно чутливого освітнього середовища в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (П(ПТ)О) та окреслення кроків для запозичення такого досвіду в Україні. Передова практика низки країн, зокрема Австралії, США, Фінляндії, Німеччини, Ірландії, засвідчила, що в них функціонують державні проєкти з побудови ґендерно чутливого освітнього середовища в закладах П(ПТ)О. На онлайн-платформах цих проєктів розміщено набори інструментів, приклади передового досвіду, ґендерно нейтральних навчальних програм, корисні посилання, навчальні матеріали, засоби навчання, методи оцінювання, портфоліо професій тощо. В Україні питанням ґендерної рівності в закладах П(ПТ)О також приділяється певна увага, але наразі відсутні дієві державні механізми щодо розбудови в таких закладах ґендерно чутливого освітнього середовища. Разом із тим керівництво та співробітники закладів П(ПТ)О усвідомлюють важливість ґендерної рівності та подолання ґендерних стереотипів у проведенні проф­орієнтаційної роботи для розвитку таких закладів в Україні. У статті запропоновано основні кроки для розбудови ґендерно чутливого освітнього середовища у вітчизняних закладах П(ПТ)О. Зроблено висновок, що зазначене є необхідною передумовою формування освіченої, впевненої в собі, відповідальної й успішної особистості, яка гідно реалізує себе на ринку праці.
Ключові слова: професійна (професійно-технічна) освіта, ґендерно чутливе освітнє середовище в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, професія, професійна орієнтація.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-3-26-40

Посилання:
1. Про затвердження плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1578-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1578-2020-%D1%80#Text.
2. Янкаускайте М., Кургановська Н. Ґендерна рівність в освіті : посіб. для тренерів. Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. 80 с. URL: https://genderindetail.org.ua/library/osvita/genderna-rivnist-v-osviti-posibnik-dlya-treneriv-134605.html.
3. Васильченко О. Ґендерно-чутливе середовище як умова формування гендерної культури студентів університету. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2014. № 39(92). С. 500–503. URL: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2014/39/82.pdf.
4. Дубова Г. В. Упровадження ґендерного підходу в закладах вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 38. Т. 1. С. 277–281. URL: http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/handle/123456789/594.
5. Вихор С. Т. Формування ґендерної стратегії в управлінні закладом загальної середньої освіти. Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : кол. моногр. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 143–160. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17183.
6. Павлущенко Н. М. Гендерно чутливе освітнє середовище як педагогічна умова використання гендерного підходу в початковій освіті. Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 23–24 трав. 2018 р. Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2018. С. 23–26. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10407.
7. Організація освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2020/2021 навчальному році : методичні рекомендації / під заг. ред. Н. Ю. Самойленко. Суми, 2020. 39 с. URL: https://nmcpto.sumy.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_2020_2021%D0%BD%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC-1.pdf.
8. Гнатів Н., Марценюк Т. Наслідки гендерної соціалізації дітей у школі (на прикладі вивчення ставлення педагогів до хлопчиків і дівчаток). URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1099/Martseniuk_Naslidky.pdf (дата звернення: 19.05.2022).
9. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text.
10. Стратегія упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2020» (Проект). Гендерна парадигма освітнього простору / за заг. ред. Т. О. Дороніної. Кривий Ріг : ВЦ КДПУ, 2016. Вип. 3-4. С. 7–21. URL: https://gendercenter.sumdu.edu.ua/images/docs/3.4.2016.pdf (дата звернення: 19.05.2022).
11. Gender Responsive and Inclusive TEVET Training Course. UNESCO, 2019. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369087 (дата звернення: 19.05.2022).
12. Ireland: study on female participation in VET. CEDEFOP, 2021. URL: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/ireland-study-female-participation-vet.
13. Чорна І. В. «Чоловічі» та «жіночі» професії з точки зору сучасної молоді. Ґендерна політика очима української молоді : матеріали підсумкової конф. ХІІ Регіонального наукового конкурсу молодих вчених, м. Харків, 11 груд. 2018 р. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. С. 82–87. URL: https://eprints.kname.edu.ua/53726/1/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%86%D0%86.pdf (дата звернення: 19.05.2022).
14. Vocational education and training in the Nordic countries / Nordic Information on Gender. URL: https://nikk.no/wp-content/uploads/2022/03/temanord2022-521-print-en.pdf (дата звернення: 18.05.2022).
15. Fawcett C. S., Howden S. Gender Issues in Technical Training and Vocational Education Programs. Washington, D.C., 1998. URL: https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1481450 (дата звернення: 07.05.2022).
16. Butler E., Clarke K., Simon L. Hard Hats, Robots and Lab Coats: Broadening the career options of young women. eS4W/WAVE, 2014. URL: https://www.wave.org.au/wp-content/uploads/2020/11/WAVE_eS4W_HardHats_CareerReportFinal-1.pdf (дата звернення: 07.05.2022).
17. Youth Employment in ports of the Mediterranean. enicbcmed.eu : вебсайт. URL: https://www.enicbcmed.eu/projects/yep-med (дата звернення: 17.05.2022).
18. YEP MED develops new digital training methodology based on virtually simulated enterprises. enicbcmed.eu : вебсайт. URL: https://www.enicbcmed.eu/yep-med-develops-new-digital-training-methodology-based-virtually-stimulated-enterprises (дата звернення: 17.05.2022).
19. Girls’Day – Future Prospects for Girls. Girls’Day : вебсайт. URL: https://www.girls-day.de/fakten-zum-girls-day/das-ist-der-girls-day/ein-zukunftstag-fuer-maedchen/english (дата звернення: 17.05.2022).
20. Rollentausch beim Girls’ Day und Boys’ Day. 2014. deutschland.de : вебсайт. URL: https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/bildung-lernen/rollentausch-beim-girls-day-und-boys-day (дата звернення: 17.05.2022).