ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА
3’2022

Сватюк О. Р.
https://orcid.org/0000-0003-0099-2532
Ситник Й. С.,
https://orcid.org/0000-0001-8718-5738
Миронов Ю. Б.
https://orcid.org/0000-0002-9015-506X

ДИНАМІКА ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. Стаття присвячена пошуку та аналізу зміни галузевої структури закладів професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О). Наведено аналіз статистичних даних про цю категорію учнів і офіційної інформації державних вебсайтів освіти. Застосовано методи огляду сучасних інструментів для використання й перевірки актуальних даних, що є у відкритому доступі та вільно поширюються. Проаналізовано сильні й слабкі сторони ЗП(ПТ)О Львівської області. Наведено результати кількісного та якісного аналізу в реальному часі за 10 років 72 закладів професійно-технічної освіти різних типів, у т. ч. 5 вищих професійних училищ (ВПУ), а також 67 професійно-технічних училищ (ПТУ), які поступово реорганізовано в 53 ЗП(ПТ)О. Вказано на необхідність забезпечення регіону працездатними молодшими спеціалістами. Описано переваги й недоліки графічних зображень у ЗП(ПТ)О, обґрунтовано зміни вибору спеціальностей молоддю для подальшого працевлаштування. Забезпечення підприємств робітниками уможливлює комплектування кадрами підприємств за основними видами економічної діяльності Львівщини (промисловість, торгівля, сільське господарство, будівництво, IT-сфера). Враховано факт повномасштабного вторгнення рф в Україну, що призвело до переміщення як людей, так і підприємницьких структур зі східно-центральної частини на Західну Україну, а це означає створення додаткових робочих місць. Рекомендовано впровадження практики реорганізації та створення навчально-практичних центрів Львівщини із залученням коштів грантів і роботодавців й у інших регіонах України.
Ключові слова: заклади професійної (професійно-технічної) освіти, учні, сучасна освіта, науково-практичні центри, ринок праці, Львівська область.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-3-41-56

Посилання:
1. Краснолуцький К. К. Проблематика розвитку професійної освіти в Україні: сучасні тенденції та перспективи. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер. : психологопедагогічні науки. 2013. № 2. С. 24–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_2_6.
2. Професійна підготовка молодших спеціалістів за компетентнісним підходом : бібліогр. покажчик / упоряд.: Т. М. Пащенко, Н. М. Ваніна, Н. В. Колісник та ін. Житомир : Полісся, 2020. 58 с.
3. Nowacki T. W. Leksykon pedagogiki pracy / Instytut Technologii Eksploatacji, Wyzsza Szkoła pedagogiczna TWP. Radom, 2004. 343 р.
4. Baraniak B. Koncepcja dokształcania i doskonalenia zawodowego w ujęciu Tadeusza W. Nowackiego wciąż aktualna we współczesnych realiach rynku pracy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 2015. Vol. 26, No. 1-2. URL: https://journals.umcs.pl/j/article/view/1128.
5. Дуб А. Р., Дуб Н. Є. Напрями підтримки розвитку професійно-технічної освіти в контексті сучасних і перспективних викликів ринку праці. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/11_2021/36.pdf.
6. Мельник С. В. Стан та перспективи розвитку вітчизняної системи підготовки кадрів. Освітня аналітика України. 2021. № 1 (12). С. 65–80. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-1-65-80.
7. Васильців Т. Г., Мульска О. П., Магас Н. В. Інструменти колективно-договірного підходу до управління розвитком професійно-технічної освіти регіону. Український журнал прикладної економіки. 2021. Т. 6. № 2. С. 147–155. URL: http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/ujae_2021_r02_a19.pdf.
8. Про професійну (професійно-технічну) освіту : Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text.
9. Коледжі. Освіта Львівщини : вебсайт. URL: https://osvita.loda.gov.ua/?page=koledzhi.
10. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021–2027 років / Міністерство розвитку громад та територій України. Львів, 2019. 122 с. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/strategiya-rozvytku-lvivskoyi-oblasti-na-period-2021-2027-rokiv.pdf.
11. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/ptu_u.html.
12. Методичні рекомендації щодо оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти. URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2021/08/HO.proyekt.Metod_.rekom_.optym_.zakl_.P-PT-O.27.08.pdf.
13. Фінські експерти зацікавлені у співпраці із закладами професійно-технічної освіти області / Львівська районна державна аміністрація. 2021. URL: https://lviv-rda.gov.ua/finski-eksperty-zatsikavleni-u-spivpratsi-iz-zakladamy-profesijno-tehnichnoji-osvity-oblasti/.
14. Польща ділиться досвідом із Львівщиною в питанні реформування професійно-технічної освіти. galinfo : вебсайт. 2021. URL: https://galinfo.com.ua/news/polshcha_dilytsya_dosvidom_iz_lvivshchynoyu_v_pytanni_reformuvannya_profesiynotehnichnoi_osvity_373939.html.
15. Мицак О. Ми учасники програми EU4Skills! / Вище професійне училище № 19 м. Дрогобича. 2021 URL: http://vpu-19.org.ua/2021/07/09/eu4skills2021/.
16. Соціальне забезпечення в Україні : навч. посіб. / за ред. А. Я. Кузнєцової, З. Е. Скринник, Л. К. Семів. Львів : Ун-т банківської справи, 2021. 547 с. URL: http://repository.ubs.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2729.
17. Форум «Людський капітал 2030». 2021. URL: http://humancapital2030.nqa.gov.ua/.
18. Освіта в незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність : інф.-аналіт. зб. / М-во освіти і науки України. Київ, 2021. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2021/19.08/Inform.zbirnyk-Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini/Inform.zbirnyk-Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini.17.08-1.pdf.
19. Освітня реформа: результати та перспективи : інф.-аналіт. зб. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2019. 228 с. URL: https://iea.gov.ua/naukovo-analitichnadiyalnist/materiali-komunikatsijnih-zahodiv/2019-2/.
20. Професійна освіта в умовах війни: стан справ та першочергові потреби / М-во освіти і науки України. 2022. URL: https://drive.google.com/file/d/12AMH6lkWi6EqaL3tOCk5gsPnwwOrN-Wc/view.