ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) СВІТА
4’2022

Лєснікова М. В.
https://orcid.org/0000-0003-2802-973X

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ СЕРЕД МОЛОДІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА КРОКИ З ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В УКРАЇНІ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Через повномасштабне вторгнення рф Україна зазнає значних пошкоджень об’єктів інфраструктури, відновлення яких потребуватиме висококваліфікованих кадрів, у першу чергу кваліфікованих робітників. Попри високу потребу ринку праці у кваліфікованих робітниках, в Україні лише 15 % молоді із числа випускників 9-х класів закладів загальної середньої освіти обирають професійну (професійно-технічну) освіту. Така сумна тенденція зумовлена низькою популяризацією П(ПТ)О серед молоді України внаслідок недосконалої системи професійної орієнтації й професійного консультування учнівської молоді. Метою статті є дослідження досвіду країн ЄС із популяризації П(ПТ)О серед молоді та окреслення кроків для її підвищення в Україні. Досвід Сербії, Словенії, Чехії й Хорватії, де частка учнів старших класів середньої школи, які віддали перевагу П(ПТ)О, є найвищою в ЄС, показує, що в цих країнах функціонують дієві системи професійної орієнтації та кар’єрного консультування із застосуванням індивідуального підходу до кожної особистості. Розроблено вебпортали, де розміщена вичерпна інформація про професії й заклади освіти, у яких їх можна опанувати. Послуги кар’єрного консультування надають висококваліфіковані спеціалісти, у шкільні навчальні програми включено предмети, пов’язані з ринком праці. За останні роки урядом України та суспільством також вжито ряд дієвих кроків у напрямку підвищення популяризації робітничих професій серед молоді, що вже демонструють позитивні результати, однак проблема низької популяризації П(ПТ)О з-поміж молоді залишається актуальною. Шляхи її розв’язання полягають у формуванні ефективної системи профорієнтації й кар’єрного консультування, створенні регіональних центрів кар’єри, запровадженні в закладах П(ПТ)О посади радника з питань кар’єри.
Ключові слова: професійна (професійно-технічна) освіта, популяризація, кваліфіковані робітники, професійна орієнтація, європейській досвід, кар’єрне консультування, опитування громадської думки.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-4-49-66

Посилання:
1. Загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури складає $110,4 млрд, мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів зросли до $188 млрд / Київська школа економіки. 2022. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zadokumentovanih-zbitkiv-infrastrukturi-skladaye-110-4-mlrd-minimalni-potrebi-u-vidnovlenni-zruynovanih-aktiviv-zrosli-do-188-mlrd/ (дата звернення: 05.10.2022).
2. Ситуація на ринку праці та діяльність Державної служби зайнятості у січні-липні 2022 року / Державна служба зайнятості України. 2022. URL: https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/06_sytuaciya_na_rp_ta_diyalnist_dsz_2022_pdf (дата звернення: 04.10.2022).
3. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1619-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1619-2021-%D1%80#Text.
4. Радкевич В. Наукові засади підвищення престижності вітчизняної професійної освіти. Професійна педагогіка. 2017. № 13. С. 5–14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvipto_2017_13_3.
5. Опанасенко В. П., Чорнобай Б. В. Тенденції та перспективи розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в умовах її реформування. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій : матеріали Все­укр. наук.-практ. конф., м. Глухів, 2 квіт. 2021 р. Глухів, 2021. С. 126–129. URL: http://tpgnpu.ho.ua/images/my_images/doc_pdf/vidavnictvo/2021/tezi_konf_02-04-2021.pdf#page=127.
6. Єршова Л. Технології мотивації учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розвитку професійної кар’єри. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : зб. матеріалів ХІІI звітної Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 18–28 берез. 2019 р. Київ : ІПТО НАПН України, 2019. С. 108–112. URL: https://www.researchgate.net/profile/Yurii-Moseichuk/publication/337163073_METODICNI_TA_PRAKTICNI_ZASADI_ZBAGACENNA_PRAKTICNOGO_DOSVIDU_FORMUVANNA_KULTURI_ZDOROV’A_U_MAJBUTNIH_UCITELIV_FIZICNOI_KULTURI_ZASOBAMI_TRENINGU/links/5dc951f5a6fdcc57503e6bf7/METODICNI-TA-PRAKTICNI-ZASADI-ZBAGACENNA-PRAKTICNOGO-DOSVIDU-FORMUVANNA-KULTURI-ZDOROVA-U-MAJBUTNIH-UCITELIV-FIZICNOI-KULTURI-ZASOBAMI-TRENINGU.pdf#page=109.
7. Романенко Є. Державна політика у сфері розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного і повоєнного періодів. Актуальні питання у сучасній науці. 2022. № 2 (2) С. 15–25. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2022-2(2)-15-25.
8. Назаренко Н. Зайнятість молоді з професійно-технічною освітою на ринку праці. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. 2020. Т. 25. Вип. 4. С. 78–84. DOI: https://doi.org/10.32782/2304-0920/4-83-13.
9. Сірий Є. В. Освіта, освітні орієнтації та професійна підготовка молоді України на фоні євроінтеграції: статистичні та соціологічні виміри. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. 2020. Вип. 5. С. 247–265. URL: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/download/203718/203457/456969.
10. Загальна середня та професійна (професійно-технічна) освіта в Україні у 2020 році / Державна служба статистики України. 2022. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/osv/osv_rik/zcpho_Ukr_2020.xls (дата звернення: 02.10.2022).
11. Key indicators on VET : IVET students as % of all upper secondary students in EU27. Cedefoр : вебсайт. URL: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/key-indicators-on-vet/countries?country=EU27&country2=#1 (дата звернення: 02.10.2022).
12. Key indicators on VET : Data visualizations. IVET students as % of all upper secondary students. Cedefoр : вебсайт. URL: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/key-indicators-on-vet/indicators#2 (дата звернення: 02.10.2022).
13. Inventory of lifelong guidance systems and practices – Serbia. Careers Net national records. Cedefoр : вебсайт. 2020. URL: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/inventory-lifelong-guidance-systems-and-practices-serbia (дата звернення: 05.10.2022).
14. Spletišče Moja izbira : вебсайт. URL: https://mojaizbira.si/onas (дата звернення: 05.10.2022).
15. Vocational education and training in Slovenia: short description / Cedefoр. 2021. URL: https://www.cedefop.europa.eu/files/2021-10/4204_en.pdf (дата звернення: 05.10.2022).
16. Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu prácе. NPI : вебсайт. URL: https://www.infoabsolvent.cz/ (дата звернення: 05.10.2022).
17. Kaňáková M., Czesaná V., Šímová Z. Vocational education and training in Europe – Czech Republic / Cedefop. 2019. URL: https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/Vocational_Education_Training_Europe_Czech_Republic_2018_Cedefop_ReferNet.pdf (дата звернення: 06.10.2022).
18. Vocational education and training in Croatia: short description / Cedefop. 2020. URL: https://www.cedefop.europa.eu/files/4181_en.pdf (дата звернення: 06.10.2022).
19. Заклад професійної (професійно-технічної освіти) має орієнтуватися на те, щоб зробити свого випускника затребуваним на ринку та… щасливим / Департамент освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. 2022. URL: https://www.rvosvita.org.ua/news/zaklad-profesiynoi-profesiyno-tekhnichnoi-osvit-maie-oriientuvatysia-na-te-shchob-zrobyty-svoiu-vypusknyka-zatrebuvanym-na-rynku-ta-shchaslyvym (дата звернення: 06.10.2022).
20. Інноваційний експеримент «Професійна орієнтація в НУШ». URL: https://kariera.in.ua/uk/courseware/?lecture=31903&module=5673#!735 (дата звернення: 03.10.2022).
21. Освіта України в умовах воєнного стану : інформ.-аналіт. зб. Київ, 2022. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/education-of-ukraine_2022.pdf.
22. Королюк О. Що вивчати, аби країну відбудувати: 10 професій і де їх опанувати в українських закладах освіти. Мала академія наук України : вебсайт. 2022. URL: https://platform.man.gov.ua/media/82a54e6e-8a04-4bd9-b8ea-3e8492e5b061 (дата звернення: 03.10.2022).
23. План відновлення – Освіта і наука (проєкт станом на 03.08.2022) / М-во освіти і науки України. 2022. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2022/08/19/HO.proyekt.Planu.vidnovl.Osv.i.nauky-19.08.2022.pdf (дата звернення: 06.10.2022).
24. Cedefop European public opinion survey on vocational education and training / Cedefop. 2017. DOI: https://doi.org/10.2801/575587 (дата звернення: 03.10.2022).