Професійно-технічна освіта
2’2020

Лєснікова М. В.
https://orcid.org/0000-0003-2802-973X

Методологічні засади розробки показників до інформаційної системи управління освітою (EMIS) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті окреслено методологічні засади формування показників, які повинні акумулюватись інформаційною системою управління освітою (EMIS) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (П(ПТ)О). Розроблена система показників ґрунтується на врахуванні передового світового досвіду та відповідає міжнародним вимогам. Показники, що містяться в EMIS, відображають різні аспекти якості освіти, її ефективності, актуальність та уможливлюють міжнародний порівняльний аналіз. EMIS у сфері професійної (професійно-технічної) освіти варто реалізувати у вигляді інформаційно-аналітичного блоку «Система П(ПТ)О» у складі інформаційної системи АІКОМ, адміністратором якої є ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Дані, що всебічно характеризують сферу професійної (професійно-технічної) освіти запропоновано отримувати за затвердженими МОН та Держстатом формами показників, що охоплюють: реєстр закладів П(ПТ)О, результати вступної кампанії та навчання, відомості про педагогічний склад закладів освіти, працівників, об’єкти матеріально-технічного забезпечення, архітектурну доступність, прибуткову економічну діяльність, створення інноваційного освітнього середовища, використання ІКТ в освітньому процесі. Констатовано, що інформаційно-аналітичний блок «Система П(ПТ)О» має бути інституціолізований з базами даних інших відомств України, зокрема з базами даних Державної служби статистики, Державної служби зайнятості тощо. Дані, які містяться в Інформаційно-аналітичному блоці, повинні бути сумісними із даними міжнародних баз, що уможливлює формування міжнародних індикаторів у системі П(ПТ)О.
Ключові слова: інформаційна система управління освітою (EMIS), система професійної (професійно-технічної) освіти, база даних, система показників, міжнародні індикатори, статистична звітність, ринок праці.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-2-82-98

 

Посилання:
1. Proposed indicators for assessing technical and vocational education and training. UNESCO, Inter-Agency Working Group on TVET Indicators, 2014. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260674.
2. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 419-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80.
3. Професійна освіта. Міністерство освіти і науки України : вебсайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/profesiyno-tekhnichna-osvita (дата звернення: 23.03.2020).
4. Re-orienting Education Management Information Systems (EMIS) towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning. UNESCO, 2018. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261943.
5. Виллануева Ч. Информационная система управления образованием (ИСУО) и формулирование плана действий по образованию для всех (ОДВ) на период с 2002 по 2015 гг. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000156818_rus.
6. Лондар С. Л. Міжнародний досвід розвитку сучасних освітніх інформаційних систем. Освітня аналітика України. 2019. № 1. С. 5–17. URL: https://science.iea.gov.ua/1-1-2019/.
7. Лєснікова М. В. Статистична звітність у професійно-технічній освіті: огляд та шляхи удосконалення. Статистика України. 2017. № 2. С. 58–70.
8. OpenEMIS Concept Note – TVET. Tracking and Monitoring Technical and Vocational Education and Training Data using an Open Education Management Information System (OpenEMIS). URL: https://www.openemis.org/wp-content/uploads/2018/04/OpenEMIS_Concept_Note_TVET_en.pdf (дата звернення: 30.03.2020).
9. NCES. National Center for Education Statistics. URL: https://nces.ed.gov/surveys/ctes/about.asp#a (дата звернення: 29.10.2019).
10. Status Report on the Education Management Information Systems (EMIS) of Technical and Vocational Education and Training (TVET) in 12 countries in Latin America and the Caribbean. URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/TVET_STATUS_REPORT_eng.pdf.
11. Education Management Information Systems (EMIS). URL: https://www.openemis.org/wp-content/uploads/2018/04/UNESCO_Educational_Management_Information_Systems_An_Overview_2003_en.pdf.
12. Про затвердження положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 № 1552. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-20#Text.
13. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
14. Про професійну (професійно-технічну) освіту : Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80.
15. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям : Закон України від 01.06.2000 № 1768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14.
16. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України від 22.10.1993 № 3551-XI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12.
17. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 636. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/636-2019-%D0%BF.
18. Класифікатор професій ДК 003:2010 : наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10.
19. Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням : постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 784. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2010-%D0%BF.
20. Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів : наказ Міністерства освіти і науки Украї­ни від 30.04.2014 № 535. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0840-14.
21. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80.
22. Продвижение использования информационных и коммуникационных технологий в техническом и профессиональном образовании и обучении в странах СНГ : аналит. отчет. URL: https://www.skillsforemployment.org/edmsp1/groups/skills/documents/skpcontent/ddrf/mdm3/~edisp/wcmstest4_037428.pdf.