РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
1’2022

Клепанчук О. Ю
https://orcid.org/0000-0001-7764-614X

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА РИНКУ ПРАЦІ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація.У статті наведено результати ідентифікації основних ознак розвитку людського капіталу, оцінено його рівень в Україні, а також виявлено чинники впливу управління знаннями та розвитку людського капіталу на економічне зростання. Розвиток людського капіталу розглядається як найважливіша передумова забезпечення сталого економічного зростання України. Основними ознаками розвитку людського капіталу як ресурсу підвищення капіталізації на мікро-, мезо- й макрорівні визначено накопичений запас виробничих компетенцій та невіддільні від особистості знання. Виявлено кореляцію між управлінням знаннями та ВВП, щільність якої відображає формування попиту високорозвинених ринків на нові знання. Високий рівень накопичення людського капіталу в Україні підтверджено аналізом міжнародних рейтингів. У ролі цільових показників ефективності управління знаннями запропоновано обрати темпи зростання виробництва й продуктивності праці та еластичність підвищення зайнятості. Ідентифіковано чинники прямого й опосередкованого впливу розвитку людського капіталу на економічне зростання. Надалі запропоновано дослідити розвиток людського капіталу в кризових умовах і розробити стратегічні орієнтири управління знаннями.
Ключові слова: знаннєва економіка, людський капітал, інформація, економічний розвиток, факторна продуктивність, зайнятість, валовий регіональний продукт.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-1-80-90

Посилання:
1. European Commission. Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. URL: https://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=DE.
2. Зайцева И. В., Попова М. В., Ермакова А. Н., Богданова С. В. Управление трудовым потенциалом региона методами математического моделирования. Фундаментальные исследования. 2015. № 5-4. С. 723–726. URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38330.
3. Ліпич Л., Хілуха О., Кушнір М. Компетентності та управління людськими ресурсами. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 4 (20). С. 55–61. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2019-04-55-61.
4. Шевчук О. А. Квінтесенція інтелектуального капіталу в умовах розвитку економіки знань. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 2. С. 18–21.
5. Brown P., Lauder H. Globalisation, knowledge and the myth of the magnet economy. Globalisation, Societies and Education. 2006. Vol. 4(1). P. 25-57. DOI: https://doi.org/10.1080/14767720600555046.
6. Schultz Th. W. Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research. New York : The Free Press, 1971. 324 р. DOI: https://doi.org/10.2307/1237858.
7. Демчишак Н. Б., Жук Ю. І. Роль економіки знань у побудові інноваційної моделі розвитку України. Молодий вчений. 2018. № 59 (7). С. 258–263.
8. Ходаківська О. В., Гнатенко І. А., Дяченко Т. О., Сабій І. М. Моделі підприємництва в умовах інноваційної економіки та економіки знань: управління ресурсами та витратами. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15. С. 5–11. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.15.5.
9. Мартиненко М. В. Управління розвитком підприємства в умовах інноваційної знанієорієнтованої економіки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2018. № 94. С. 36–46. DOI: https://doi.org/10.26565/2311-2379-2018-94-04.
10. Ліпич Л. Г., Хілуха О. А., Кушнір М. А. Вплив інтелектуального капіталу на управління знаннями підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 3 (1). С. 230–239. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-33.
11. Захарчин Г. М., Любомудрова Н. П., Панас Я. В. Основні аспекти управління знаннями в сучасних умовах. Підприємництво та інновації. 2020. № 12. С. 108–112. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/12.18.
12. New World Economic Forum. Platform Brings Together Top Global Think Tanks to Address Geostrategic Challenges. URL: https://www.weforum.org/press/2017/10/new-world-economic-forum-platform-brings-together-top-global-think-tanks-to-address-geostrategic-challenges.
13. The European Bank for Reconstruction and Development’s. Transition report 2014. Innovation in Transition. Annex 5.2. Key prerequisites for knowledge-based growth. URL: http://2014.tr-ebrd.com/annex-5-2-key-prerequisites-for-knowledge-based-growth/.
14. New measures for development oriented governance and implementation – evaluation of the European Structural and Investment Funds and ensuing recommendations EESC. Brussel : Opinion of the European Economic and Social Committee, 2016. 99 р.
15. The World Bank. Economy Rankings. 2019. URL: http://www.doingbusiness.org/rankings.
16. Global innovation index. 2020 / World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/.
17. World Higher Education Database. URL: https://www.whed.net/results_institutions.php.
18. Solow R. М. A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics. 1956. Vol. 70, No. 1. P. 65-94.